SKOLEPLAN

2019 – 2020

HUNDETRENER MED SPESIALFELT ATFERD OG PROBLEMLØSNING

GRUNNLEGGENDE DIPLOM: INNFØRING I ATFERD, PROBLEMLØSNING, HUNDENS SPRÅK OG HUNDETRENING


1. Innledning

Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere har som formål å utdanne godt kvalifiserte hundetrenere med fokus på hundens atferd og hjelpe hundeeiere som opplever at hunden har atferdsproblemer. Utdannelsen fordyper seg i tema atferd og problemløsning, der deltakeren skal få kunnskap og forståelse for hvorfor problematferd oppstår, hva som er årsaken til ulike atferder, og hvordan en kan både forebygge, redusere/trene bort uønsket atferd.

Etter endt utdannelse skal deltakerne:

1. Være i stand til å trene egen og andres hunder i hverdagsferdigheter, sosialisering og miljøtrening, med det mål å trene og oppdra hunden i tråd med hunders naturlige atferd og behov, og dermed redusere risiko for problematferd.

2. Være i stand til å legge opp en plan og veilede og instruere hundeeiere om hvordan en trener bort/reduserer problematferd som er forårsaket av stress, frykt, angst, erfaringer, arv og miljø.

Skolen inneholder praktisk og teoretisk innføring i grunnleggende kunnskap innenfor fagene etologi, hundens naturlige språk og atferd, læringsteori, pedagogikk og veiledning. 

Store deler av utdannelsen vil bestå av praktisk trening med hund og observasjon av hundenes atferd, både med veileder på samlingene og som hjemmearbeid. Skolen basert på positiv forsterkning og til enhver tid oppdatert evidensbasert forskning og vitenskap om hund og atferd.

Mulighet for videre fordypningskurs og HUNDETRENER PRO DIPLOMA etter bestått grunnleggende diplom. Se punkt…..


1.2 Målgruppe og opptakskrav

Skolen retter seg mot de som ønsker å jobbe med hund profesjonelt og som har en sterk interesse for hundens naturlige atferd, språk og treningsmetoder basert på ny forskning og positiv forsterkning. Skolen passer også godt for de som allerede utøver hunderelaterte yrker (instruktør, dyrepleier/assistent, hundelufter og drivere av hundepensjonat, hundepass o.l.) og som ønsker seg mer kunnskap om hund der forebygging og behandling av problematferd står i fokus.

Opptakskriteriene er over 18 år og tilgang til hund å trene. Deltakeren må ha en etiske innstilling til hundetrening og hundehold samt vilje til å gjennomføre utdannelsen. Vi ønsker at deltakerne er motivert og har et ønske om å jobbe profesjonelt innen yrket.


1.3 Skolens faglige miljø

Fagmiljøet ved skolen representerer pedagoger, hundetrenere, faglærere og eksterne forelesere med bred kunnskap og erfaring innen etologi, atferd, helse og hundetrening.

Skolen har 2 faste lærere som følger deltakerne gjennom hele skoleløpet, i tillegg til faste –og gjesteforelesere for fordypningskursene.

Skolens lærere og forelesere har i tillegg til undervisningserfaring mye praktisk erfaring i sine respektive yrker.

Disse vil følge deltakerne gjennom utdanningsløpet:

Lisbeth Borg de Waard
Skoleansvarlig
Tidligere høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, MA i Internasjonal Politikk og BA i Business Administrasjon og innehaver av Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS.

Johnas Christensen
Emneansvarlig
Utdannet og jobbet som leder og instruktør i forsvaret, brannmann, ambulansemedarbeider, skipatrulje og brefører. Utdannet hundetrener ved Innlandet Hundesenter og erfaring med arbeid med hund i forsvaret.


2. Omfang, læringsmål og arbeidsmengde samlingsbasert skole

Grunnleggende diploma innføring i atferd, problemløsning : deltid over 10 md inkluderer 8 helgesamlinger (lørdag og søndag hel dag), samt forelesninger på nett.

Arbeidsmengde totalt 380 timer.                                             
Samlinger                                                        96 timer
Forelesninger på nett                                     30 timer
Obligatorisk hjemmearbeid inkl. lesing        254 timer

Skolen har en høy grad av selvstudium og deltakerne må være forberedt på å sette av gjennomsnittlig 6 timer i uken til egenarbeid.

Emner:
 – hundens språk
– hva er positiv hundetrening
– dominans og lederskap
– beriket miljø
– valgfrihet og nysgjerrighet
– søvn
– hundens helse
– stress hos hunder
– aggresjon
– frykt, angst og fobier
– problemløsning årsaker og sammenheng
– desensitivisering og motbetinging
– forebygging av atferdsproblemer
– læringsteori
– valpen, unghunden og seniorhunden
– miljøtrening og sosialisering
– rasekunnskap
– Mattilsynet og Dyrevelferdsloven
– observasjonsteknikker
– praktisk trening problemløsning
– praktisk trening hverdagsferdigheter

   

  Læringsmål Grunnleggende Diplom

  Etter endt skole skal deltakeren ha grunnleggende kunnskap om:

  • hundens opprinnelse, utvikling, instinkter, sanser, språk og atferd i dens naturlige miljø
  • årsaker til stress, frykt og aggresjon
  • om hva som kan påvirke hundens psykiske og fysiske helse
  • symptomer på sykdomsrelatert atferd og kjennskap til at det finnes ulike behandlingsmetoder slik at man kan henvise hundeeiere til videre utredning hos kyndige fagfolk
  • normal og avvikende atferd og hvordan ulike treningsmetoder påvirker atferden og velferden til hunden
  • grunnleggende læringsteori på hund og praktisk trening av hverdagsferdigheter med ulike metoder basert på positiv forsterkning
  • ulike veiledningsmetoder for hundeeiere og kartleggingsverktøy for utredning av hundens atferd
  • enkel pedagogisk og didaktisk teori for gjennomføring av aktiviteter og enkel trening 
  • relevant lov- og regelverk om dyrevelferd og Mattilsynets anbefalinger for hundehold

  Etter endt utdanning skal deltakerne kunne:

  • anvende sin grunnleggende faglige kunnskap om pedagogikk og hund for å veilede hundeeierne og hjelpe hunder med problematferd som karakteriseres som «hverdagsproblemer», som eksempelvis separasjonsangst, bjeffing, trekke i bånd og utagering på tur
  • anvende sin faglige kunnskap om trening av hund basert på oppdatert forskning og læringsteori for å trene grunnleggende hverdagsferdigheter, sosiale turer, passeringstrening, miljøtrening og mental aktivisering
  • gjenkjenne symptomer på atferd relatert til mulig smerte og/eller sykdom og henvise til videre utredning hos veterinærer og andre behandlere
  • finne relevant informasjon og fagstoff knyttet til sitt arbeid med praktisk hundetrening og atferd hos hund
  • bruke sin kunnskap til å skape gode relasjoner til kollegaer i bransjen og egne kunder


  Etter endt utdanning skal deltakerne mestre følgende:

  • beskrive og forklare begreper og prosesser som forårsaker stress, frykt og aggresjon hos hunder
  • evaluere og reflektere over egne treningsmetoder og vurdere eget behov for videre utdanning
  • forstå yrkets betydning for samfunnet og for hunders velferd
  • reflektere over etiske prinsipper om hundehold i forhold til relevant lov- og regelverk og i forhold til ulike treningsmetoder
  • bygge relasjoner og samarbeide med kolleger, relevante fagmiljøer og kunder og sørge for gode rutiner for kvalitetssikring av eget arbeid og rutiner
  • utføre atferdsrådgivning med fokus på forebygging av problematferd og innlæring av grunnleggende hverdagsferdigheter med ulike metoder bygget på positiv forsterkning
  • utføre atferdsrågivning og hundetrening i tråd med etiske prinsipper om hundehold, dyrevernsloven og aktuelle lover og regler i forhold til offentlige instanser, både på og utenfor skoletiden og skolens område

  Læringsmål Hundetrener PRO Diploma

  Etter endt skole skal deltakeren ha kunnskap om:

  • hundens opprinnelse, utvikling, instinkter, sanser, språk og atferd i dens naturlige miljø
  • årsaker til stress, frykt og aggresjon
  • om hva som kan påvirke hundens psykiske og fysiske helse
  • symptomer på sykdomsrelatert atferd og kjennskap til at det finnes ulike behandlingsmetoder slik at man kan henvise hundeeiere til videre utredning hos kyndige fagfolk
  • normal og avvikende atferd og hvordan ulike treningsmetoder påvirker atferden og velferden til hunden
  • læringsteori på hund og praktisk trening av hverdagsferdigheter med ulike metoder basert på positiv forsterkning
  • ulike veiledningsmetoder for hundeeiere og kartleggingsverktøy for utredning av hundens atferd
  • pedagogisk og didaktisk teori for gjennomføring av kurs for hundeeiere og praktisk hundetrening
  • relevant lov- og regelverk om dyrevelferd og Mattilsynets anbefalinger for hundehold

  Etter endt utdanning skal deltakerne kunne:

  • anvende sin faglige kunnskap om pedagogikk og hund for å veilede hundeeierne og hjelpe hunder med problematferd 
  • anvende sin faglige kunnskap om trening av hund basert på oppdatert forskning og læringsteori for å trene grunnleggende hverdagsferdigheter, sosiale turer, passeringstrening, miljøtrening og mental aktivisering
  • gjenkjenne symptomer på atferd relatert til mulig smerte og/eller sykdom og henvise til videre utredning hos veterinærer og andre behandlere
  • finne relevant informasjon og fagstoff knyttet til sitt arbeid med praktisk hundetrening og atferd hos hund
  • bruke sin kunnskap til å skape gode relasjoner til kollegaer i bransjen og egne kunder
  • kartlegge egen arbeidssituasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for oppdatering av egen kunnskap


  Etter endt utdanning skal deltakerne mestre følgende:

  • beskrive og forklare begreper og prosesser som forårsaker stress, frykt og aggresjon hos hunder
  • evaluere og reflektere over egne treningsmetoder og vurdere eget behov for videre utdanning
  • forstå yrkets betydning for samfunnet og for hunders velferd
  • reflektere over etiske prinsipper om hundehold i forhold til relevant lov- og regelverk og i forhold til ulike treningsmetoder
  • bygge relasjoner og samarbeide med kolleger, relevante fagmiljøer og kunder og sørge for gode rutiner for kvalitetssikring av eget arbeid og rutiner
  • utføre atferdsrådgivning med fokus på forebygging av problematferd og innlæring av hverdagsferdigheter med ulike metoder bygget på positiv forsterkning
  • utføre atferdsrågivning og hundetrening i tråd med etiske prinsipper om hundehold, dyrevernsloven og aktuelle lover og regler i forhold til offentlige instanser, både på og utenfor skoletiden og skolens område


  3. Organisering av utdanningen samlingsbasert skole

  Skolen har 2 avdelinger: Skedsmo og Bodø.

  Mellom samlingene er det nettundervisning og  egenarbeid inkludert praktisk øvelse i observasjon og trening av hund, i tillegg til obligatorisk lesning og hjemmearbeid.

  Det er lagt stor vekt på veiledning gjennom hele utdanningen med god tilgang til lærerne.

   

  3.1 Studietur

  Vi mener at erfaring er viktig når vi jobber med hund. Også erfaringer om hund og hundehold andre steder enn i Norge. Skolen har også avdeling i Estland og vil annet hvert år tilby frivillig studietur til Tallinn.

  Her vil du lære mer om hvordan trening blir gjort andre steder og utvikle perspektivet om hundehold og hundetrening. Vi har mye å lære av hverandre, og du får mulighet til å knytte verdifulle kontakter med andre hundetrenere.

  Studieturen er frivillig og transport, opphold og kost må bekostes av den enkelte deltaker. Seminaret og arrangementet er gratis for alle. Vi har 3 dager i Tallinn der vi holder seminar og utveksler erfaringer med hverandre.

   

  4. Oppbygging og emnenes relevans i utdanningen

  Grunnleggende kunnskap om hund, atferd og språk
  Emnet skal legge et godt grunnlag for forståelse av hundens historie og opprinnelse, atferd og instinkter. Det er lagt spesiell vekt på kunnskap om hundens språk (dempende og avstandsøkende signaler) og trening i å observere disse signalene for en bedre forståelse av hva hundene kommuniserer til hverandre og til oss. I tillegg vil deltakerne få kunnskap om de ulike behovene hos forskjellige hunderaser og kunnskap om hundens sanser, hva slags funksjon de har og hvordan de påvirker hunden.

  Atferd, problemløsning og veiledning
  I dette emnet lærer deltakerne årsaken til ulike problematferder som frykt, usikkerhet og stress, og hvordan vi behandler og forebygger problematferd karakterisert som «hverdagsproblemer». Eksempler på disse er bjeffing, utagering, aggresjon, problemer med å gå pent i bånd og passering, separasjonsangst og naturlig valpe- og unghundatferd som kan resultere i mer varig problematferd, og som av mange oppfattes som unormal atferd.

  En naturlig del av atferdsrådgivning er kunnskap om hvordan man veileder på en god måte. Emnet inkluderer en innføring i veiledningsmetodikk og rapportskriving. Vi vektlegger praktisk trening, og deltakerne skal ha praktisk øving av gjennomføring av konsultasjoner og observasjoner sammen med veileder. Disse øvingene er obligatoriske og deltakelse skal bekreftes og godkjennes av veileder/faglærer. I tillegg skal deltakerne utføre obligatorisk hjemmearbeid der deltakerne på egenhånd skal holde konsultasjoner mellom samlingene.

  Hundetrening og instruksjon
  I dette emnet lærer deltakerne om relevant læringsteori for hund og menneske, metoder for instruksjon av hundeeier samt en innføring i pedagogikk med vekt på voksenpedagogikk. Dette for at deltakerne skal få kunnskap om hvordan de legger opp kurs som gir best mulig utbytte både for hundeeier og hund.

  Deltakerne lærer om ulike former for nesearbeid og mentale aktiviteter, samt ulike metoder for å trene inn praktiske hverdagsferdigheter som innkalling, gå pent i bånd o.l. Deltakerne skal trene egen og hverandres hunder, og praktisk trening i å instruere hverandre.

   

   5. Kontinuitet i skolen

  • I alle emnene refereres det til samme lovverk og etiske prinsipper i hundehold og hundetrening.
  • Skolen baserer seg på samme metode for hundetrening; operant betinging og positiv forsterkning.
  • Skolen har gjennomgående fokus på oppdatert forskning på hund og atferd og inviterer gjesteforelesere fra ulike hunderelaterte miljøer og med høy profesjonell anseelse som holder seg oppdatert på ny forskning innen hund og atferd.
  • Gjennom skoleløpet vil deltakerne få kjennskap og innsyn i samme type problemstillinger sett ut i fra ulike vinkler.
  • Deltakerne vil få praktisk øving i ulike treningsmetoder for samme atferdsproblematikk og for innlæringsmomenter i praktiske hverdagsferdigheter hos hundene. Dette for å gjøre deltakerne kjent med at det er flere måter å trene på innen samme metode basert på positiv forsterkning (uten straff).

   

  6. Undervisningsformer og læringsaktiviteter

  Læringsmetodene er varierte og det legges vekt på elevenes aktive deltakelse. Deltakerne skal gjøres i stand til å omsette teori til praktiske ferdigheter, og utdannelsen og læringsaktivitetene vil tilsvare de oppgavene som deltakerne kan tenkes å møte etter endt utdanning.

  I hundetreneryrket kreves det evne til å arbeide selvstendig i møte med hundeeierne, samtidig som en må kunne utvise gode samarbeidsevner med kolleger. Undervisningsformene og læringsaktivitetene er utformet slik at deltakerne skal være i stand til å legge opp og utføre egnede kurs og konsultasjoner på egen hånd.

  Gjennom skoleløpet vil deltakerne bli en del av en læringskultur der deres egen refleksjonsevne og deres egne ferdigheter og erfaringer utvikles og bearbeides sammen med undervisningspersonellet, veilederne og medelevene. Deltakernes evne til å ta ansvar for egen læring og aktivt medvirke til egen læring er viktig gjennom utdanningsløpet.


  6.1 Kunnskapsbasert praksis
  Utdanningssenter for hundetrenere AS bruker modellen kunnskapsbasert praksis som et av våre fundamenter for læring og metode i undervisningen. Metoden blir ofte brukt blant helsepersonell da metoden er med på å lære hvordan en finner frem til den beste tilgjengelige kunnskapen basert på forskning, og å kunne anvende informasjonen til pasientens beste. Vi ser klare paralleller til hundetreneryrket der behovet og viktigheten for å kunne analysere, vurdere og gi kvalifiserte råd til hundeeiere basert på forskning er stor.


  6.2 Deltakernes ansvar for egen læring

  Det er forventet at deltakerne er aktiv i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen innsats og læring. Videre skal deltakerne være aktiv i forhold til veiledningsprosessen og innhente den veiledningen den enkelte har behov for av skolens veiledere og faglærere. Deltakerne må vise initiativ, være faglig engasjert og ta ansvar for egen og andres læring både i teoretiske og praktiske fag.


  6.3 Undervisningsmetoder

  Følgende arbeidsmetoder vil bli brukt:


  6.3.1 Lærerstyrte forelesninger og praktiske oppgaver

  På samlingene er det klasserombasert undervisning med faglærere og eksterne forelesere kombinert med praktiske oppgaver som eksempelvis instruksjon og veiledning i gruppe og på egen hånd. På samlingene vil deltakerne også utføre praktiske oppgaver og observasjonsoppgaver sammen med faglærere.


  6.3.2 Selvstudier

  I selvstudier inngår lesing av obligatorisk litteratur, bruk av elektroniske læremidler og trening med hund. Noe av dette skal filmes, og deltakerne skal begrunne valg av metoder og reflektere over egen læring.


  6.3.3 Gruppearbeid

  På samlingene vil noe av aktiviteten være diskusjonsgrupper som brukes til debatt om ulike tema. Her vil deltakerne ha anledning til å dele hverandres erfaringer relatert til emnene som diskuteres.


  6.3.4 Oppgaveløsning

  Praktiske og teoretiske øvingsoppgaver vil bli gitt både på samlingene som del av hjemmearbeid.

  Obligatoriske oppgaver og øvingsoppgaver gir grunnlag for å kunne delta på eksamen.


  6.3.5 Praktiske øvingsoppgaver

  Praktiske oppgaver og trening, både på samlingene sammen med lærere og veiledere og hjemme på egen hånd, vil gi deltakerne mulighet til å øve på det de har lært og vurdere og evaluere sin egen evne til å gjøre teori om til praktisk utførelse.


  6.3.6 Praktisk observering av hundens språk og atferd med og uten veileder.

  Deltakerne skal uføre observasjonsoppgaver sammen med veileder og på egenhånd og i grupper på samlingene. Oppgaver vil også bli gitt som hjemmearbeid der deltakerne skal observere et gitt antall hunder, og gjengi hva de observerer og reflektere over disse observasjonene.


  6.3.7 Praktisk trening av hunder

  På samlingene vil deltakerne trene hunder under veiledning av instruktører. Deltakerne vil få anledning til å prøve ut ulike treningsmetoder i praktisk trening av hverdagsferdigheter som innkalling, gå pent i bånd, passeringstrening, ro-trening og liknende.


  6.3.8 Praktisk instruksjon

  På samlingene vil deltakerne få veiledning av faglærer, samt kollegaveiledning av medelever i hvordan de utfører praktisk instruksjon av hund og eier.


  6.3.9 Praksis i å holde foredrag

  Deltakerne skal holde presentasjoner og foredrag foran klassen for å få trening i å undervise foran en gruppe med tilhørere. Dette er viktig for å kunne utvikle og opparbeide egen selvtillit som er nødvendig for å formidle kunnskap på en effektiv måte.


  6.3.10 Utføre konsultasjoner med og uten veileder

  Deltakerne vil få praktiske oppgaver hvor de øver på hverandre og på ukjente hundeeiere og hunder som skolen inviterer for praksis til deltakerne. Disse oppgavene vil bli veiledet tett av faglærer og veileder.

  I tillegg skal deltakerne mellom samlingene planlegge, utføre og evaluere egne selvstendige konsultasjoner. Disse konsultasjonene kan utføres med klienter som studenten allerede er kjent med (venner og familie).


  6.3.11 Filme egen trening med hund og evaluere treningen

  Hjemmearbeid vil bestå i å filme trening av hund og i etterkant vurdere og reflektere rundt egne treningsmetoder for å bli mer bevisst på hvordan treningen påvirker hunden.


  6.3.12 Hjemmearbeid: skriftlige og praktisk oppgaver og refleksjonsnotater.

  I løpet av utdanningen vil deltakerne få ulike teoretiske og praktiske oppgaver som hjemmearbeid. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før deltakerne kan gå opp til avsluttende eksamen.


  7. Samlet litteraturliste for hele utdannelsen

  OBS! Det kan bli foretatt noen mindre endringer i litteraturlisten før skolestart. Endelig liste vil bli gitt deltakerne før første samling.

   Rugaas, Turid (2016). På talefot med hunden. Kongsberg: Huldra. ISBN 9788292189436

  Eaton, B. (2017). Dominans og lederskap, sant og usant. Huldra. ISBN: 9788299753487

  Rugaas, T. (2008). Hva gjør jeg når hunden drar i båndet? Melhus: Canis ISBN 9788292189443

  Hallgren, A. (2014). Stress, angst og aggresjon hos hunder. Oslo: Pegasus. ISBN 9788244201360

  Waard, L. B. de, (2015). Instruksjonshåndboken for hundetrenere. Dokka: Land Trykkeri ISBN: 9788230330982

  Hallgren, A. (2016). Nyckeln til lycka. Att motverka social stress hos hundar. Stockholm: AH Books. ISBN 798163906169

  Donaldson, J. (2007). Kulturkollisjonen mellom hund og menneske. Melhus: Canis. ISBN 9788292189245

  Bekoff, Marc (2010). Dyrenes følelsesliv. Kongsberg: Huldra. ISBN: 9788299753432

  Rugaas, Turid (2014). Bjeffing – språket som høres. Kongsberg: Huldra. ISBN 788299753449

  Lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 (2015). Hentet fra https://lovdata.no/

  Mattilsynet (2014): Tilsynsveileder hund. Hentet fra http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__hund.16904/binary/Tilsynsveileder%20-%20hund

   

  Anbefalt litteratur (ikke obligatorisk)

  Palm, Linn (2011). Valpen flytter hjemmefra. Huldra Forlag. ISBN: 9788299753425

  Swanstein, C. (2018). Unghunden. En handbok för alla hundägere. Malmö: Bokfabriken. ISBN 9789176299289.

  Bekoff, M., Pierce, J. (2019). Unleashing Your Dog. New World Library. ISBN: 9781608685424

  Bekoff, Marc (2018). Canine Confidential: University of Chicago Press. ISBN 9780226433035

  Hallgren, A. & Wigforss, S. (2015). Ethics and ethology for a happy dog. Richmond, UK: Cadmos. ISBN 9780857880178. Finnes også på svensk.

  Hallgren, A. (2011). Alfasyndromet: om ledarskap och rangordning hos hundar (kap 1 og 2, s. 6-19). Tyresö: Dogma. ISBN 9789163380082

  Lowry, Rosie (2015). Hundens tause språk. Kongsberg: Huldra. ISBN 9788299753456

  Aarrestad, A. &  Linnrud, S. (2013). 100 % positiv problemløsning. Melhus: Canis. ISBN 9788292189580

  Bailey, J.S. & Burch, M.R. (1999) How dogs learn. Hoboken, NJ: Wiley. ISBN 9781630260392.

  Hallgren, A. (2011). Lykkelige lydige hunder. Oslo: Schibsted. ISBN 9788251655224

  Vanfleet, R. (2013). The human half of dog training (s. 7–90, 128–141). Wenatchee, WA: Dogwise. ISBN 9781617811036

  Bradshaw. J. (2014). Dog Sense. Basic books. ISBN 9780465053742

  Sapolsky, R.M. (2004). Why zebras don’t get ulcers. St. Martins Press. ISBN 9780805073690

  Børresen. B. (2006). Den ensomme apen. Instinkt på avveie. Oslo: Kolofon. ISBN 9788292395257

  O’Heare, J. (2014). Aggressive behavior in dogs. A comprehensive technical manual for professionals. Ottawa: BehaveTech Publishing. ISBN 9780973836998

  Addams, J. & Miller, A. (2012). Between dog and wolf: Understanding the connection and the confusion (s. 20–63). Wenatchee, WA: Dogwise. ISBN 9781617810558

  Stephanie Rousseau (2018): Med hund på arbeidsplassen. Huldra Forlag

  Boutelle, V. (2014). How to Run a Dog Business. Washington: Dogwise Publishing. ISBN 9781617811364

  Raaheim, A. (2013). Råd og tips til deg som underviser. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 788205443532

  Risan, L., Christophersen, M., Enli, G. Eriksen, S. og Tkachenko, E. (2009). Håndbok for ferske forelesere. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215015484

   

  8. Vurdering

  Vurdering tar utgangspunkt i overordnet læringsutbytte og skjer gjennom løpende underveisvurdering og sluttvurdering.

  Underveisvurderingen skjer gjennom både muntlig og skriftlig tilbakemeldinger. I tillegg vil deltakernes egeninnsats, aktive deltakelse og samarbeidsevne inngå i en helhetlig vurdering av den enkeltes kompetanse.

  Det stilles krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene for at deltakerne skal kunne få vurdert hjemmearbeid og praktiske øvinger og kunne delta på avsluttende eksamen.

   Skolen benytter seg av følgende vurderingsformer:

  • Hjemmearbeid
  • Avsluttende prøve

  Vurderingsform:
  Hjemmearbeid og avsluttende prøve: karakterskala A – F , karakterskala 1 – 3 og bestått/ikke bestått
  Innleveringsoppgave avsluttende prøven: karakterskala A – F


  8.1 Kontinuasjon

  Dersom deltakeren ikke får bestått en eller flere av hjemmeoppgavene vil han/hun få anledning til kontinuasjon (ny innlevering) inntil to – 2 ganger. Innleveringsfrist for ny og forbedret oppgave er tre – 3 uker etter opprinnelig innleveringsfrist.

  8.4 Klage
  Deltakerne har rett til å klage på vurderingen av hjemmeoppgavene og eksamen. Ved klage kan deltakeren be om å få sin oppgave gjennomgått av ny lærer. Dette gir dog ingen garanti for endring av karakter.

  9. Avsluttende prøve
  For å kunne gå opp til avsluttende prøve og få diplom må deltakerne ha minimum 80 % fremmøte på samlingene, vist egnethet for hundefagyrket, og alt hjemmearbeid må være innlevert og bestått.

  Den avsluttende prøven er todelt og består av:

  • Innlevering av rapport og refleksjonsnotat fra en veiledning for problematferd.
  • Innlevering av filmet treningsoppgave med egen hund

  9.3 Vurderingsform
  Vurdering av hjemmearbeid og avsluttende prøver vil være bokstavkarakterene A – E for bestått og F for ikke bestått og karakterskala 1 – 3. Karakterskalaen er som følger:

  A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
  Viser stor grad av selvstendighet.
  B Meget godt Meget godprestasjon som ligger over gjennomsnittet.Viser evne til selvstendighet.
  C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
  D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
  E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
  F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

   

  10. Nettbasert diplom: innføring i atferd, problemløsning og hundens språk 

  Bruk utdannelsen til: 

  • bli god på observasjon og forståelse av hundens språk
  • løse atferdsproblemer
  • få generell god kunnskap om atferd
  • grunnlag for videre utdanning og yrkeskarriere innen hund
  • få mer kunnskap om atferd for deg som allerede jobber med hund

  20 ukentlige forelesninger på nett hver tirsdag kveld i et 1/2 år. Nettundervisningen kan sees i opptak.

  Ingen forkunnskaper påkrevd før skolestart.

  Nettbasert diplom er kun teoretisk undervisning på nett. Ingen stedsbaserte samlinger. Hvis du ønsker å gå samlingsbasert skole innen 3 år etter fullført nettkurs vil du få reduksjon i pris og antall teoritimer på den grunnleggende modulen.

  På denne undervisningen tar vi også inn observatører. Hva er observatørbevis?
  Observatørbevis krever ingen innlevering av hjemmearbeid og avsluttende prosjektoppgave. Kun gjennomføring av quiz i gjennom kurset. Det vil stå tydelig på diploma at det er observatørbevis.

  Emner:
  – hundens språk
  – hva er positiv hundetrening
  – dominans og lederskap
  – beriket miljø
  – valgfrihet og nysgjerrighet
  – søvn
  – hundens helse
  – stress hos hunder
  – aggresjon
  – frykt, angst og fobier
  – problemløsning årsaker og sammenheng
  – desensitivisering og motbetinging
  – forebygging av atferdsproblemer
  – læringsteori
  – valpen, unghunden og seniorhunden
  – miljøtrening og sosialisering
  – rasekunnskap
  – Mattilsynet og Dyrevelferdsloven
  – observasjonsteknikker
  – praktisk trening observasjon og håndtering av hund

  Hjemmearbeid:
  – observasjonsoppgaver
  – problemløsningsoppgaver
  – praktiske treningsoppgaver 

  Vurderingsgrunnlag:
  – quiz i egen kursportal på nett
  – innleveringsoppgaver i Its learning
  – avsluttende prosjektoppgave 

  Mulighet for observatørplass (ikke hjemmearbeid eller avsluttende oppgave).

  Obligatorisk litteratur som leses i løpet av skoleåret:
  – På talefot med hunden, Turid Rugaas
  – Dominans og lederskap, Barry Eaton
  – Stress, angst og aggresjon, Anders Hallgren
  – Dyrenes følelsesliv, Marc Bekoff
  – Bjeffing – språket som høres, Turid Rugaas
  – Dyrevelferdsloven

  Ønsker du senere å gå ordinært samlingsbasert løp på hundetrenerutdannelsen, vil dette diploma gi deg reduksjon i pris og teoritimer på første modul.

   

   

   

  Utdanningssenter for hundetrenere AS og Innlandet Hundesenter
  01.08.2019

  gratis e-post kurs!

  gå pent i bånd

  KLIKK HER

  unghund kurs 15-18 måneder 
  – for deg med en tenåring i hus

  KLIKK HER

  kontakt

  avdeling rudshøgda

  Stolvstadvegen 11, 2360 Rudshøgda
  +47 99 04 28 03 / +47 61 16 42 56
  kontakt@innlandethundesenter.no

  avdeling skedsmo

  Tomtveien 12, 2015 Leirsund