Reglement for hundetrenerutdannelsen Innlandet Hundesenter.

Reglementet fastsetter deltakernes, søkernes og skolens rettigheter og plikter og skal sikre en rettferdig og upartisk behandling av deltakerne og søkere.

Formålet med reglementet er å bidra til et godt samarbeidsmiljø, god trivsel og medansvar på skolen. Reglementet skal legge til rett for god læring og orden og alle deltakere forplikter seg til å følge de retningslinjene nedfelt i dette dokumentet.

 

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 DELTAKERENS RETTIGHETER
En deltaker ved Utdanningssenter for hundetrenere har rett til den opplæring, hjelp og veiledning beskrevet i skolens kursplan, reglementet og systembeskrivelsen for kvalitetssikring.

1.2 DELTAKERENS ANSVAR OG PLIKTER
Deltakerne plikter å sette seg inn i skolens reglement, kursplaner, eksamensgjennomføring og rutiner for undervisning, i tillegg til hvilke krav som gjelder for å kunne gå opp til eksamen. Deltakeren kan ikke påberope seg manglende kjennskap til skolens reglement som unnskyldning for regelbrudd. All informasjon er tilgjengelig på skolens digitale læringsplattform.

1.3 SKOLENS PLIKTER
Skolen plikter å gjennomføre undervisningen i henhold til kursplanen. Skolen kan gjøre mindre endringer i undervisningen og pensum dersom spesielle forhold tilsier dette. Skolen plikter å informere og tilrettelegge etter beste evne dersom mindre endringer gjennomføres.

Skolen plikter å informere om reglementet og gjøre all informasjon om reglementet, kursplanene og annen relevant informasjon lett tilgjengelig for deltakere og ansatte.

1.4 FRAVÆR
Utdanningen har 80 % oppmøteplikt til undervisning på stedsbasert samlinger og på nettundervisning. Dersom fravær overstiger 20 % kan studenten risikere å miste retten til å fullføre utdanningen.

1.5 UTVISNING
Skolen kan gi skriftlig advarsel om utvisning til en deltaker som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende på medelevenes arbeid eller for virksomheten ved skolen ellers.

Eksempler på handlinger og atferd som kan resultere i utvisning er:

 • Fusk på eksamen
 • Bruk av skolens internettforbindelse til surfing på nettsider som ikke er i tråd med norsk lovgivning
 • Støyende og forstyrrende oppførsel i undervisningslokalene
 • Besittelse og bruk av rusmidler på skolens område
 • Bruk av treningsmetoder på hund som strider mot norsk lovgivning og Mattilsynets anbefalinger
 • Hundehold- eller dyrehold som strider mot norsk lovgivning og Mattilsynets anbefalinger

Listen er ikke uttømmende.

Skoleansvarlig kan fatte vedtak om utvisning i inntil fire – 4 uker dersom advarselen ikke tas til følge. Deltakeren har rett til å forklare seg for kursansvarlig før vedtak om utvisning fattes.

1.6 DYREVELFERD
Deltakerne plikter og holde- og trene hund i samsvar med de retningslinjene som er beskrevet i Mattilsynets anbefalinger og til en hver tid gjeldene lov om dyrevelferd LOV-2009-06-19-97. Disse lovene og reglene er ufravikelige og er gyldige både på skolens område og den tid deltakerne ikke oppholder seg på skolens område.

Brudd på overnevnte vil kunne resultere i vedtak om utvisning i inntil fire – 4 uker, og kan resultere i oppheving av skolekontrakten. Deltakeren har rett til å forklare seg for skoleansvarlig før vedtak om utvisning fattes.

 2. OPPTAK

2.1 OPPTAKSSTØRRELSE
Dersom kursoppstart blir avlyst som følge av for få deltakere vil varsel om avlysning sendes deltakeren så tidlig som mulig og senest 14 dager før kursstarstart. Deltakeren vil få tilbakebetalt det beløp som er innbetalt innen 5 virkedager.

2.2 PROSEDYRE FOR OPPTAK
a) Opptak søkes ved utfylling av søknad på skolens nettsider. Opptak er åpent inntil alle plasser er fulle.

b) Søknadene blir behandlet fortløpende. Dersom det er flere søkere enn plasser, vil kvalifiserte søkere få tilbud om å stå på venteliste i den rekkefølgen søknadene blir mottatt.

c) Opptak av deltakere foretas av en opptakskomité bestående av skoleansvarlig og en emneansvarlig. Skoleansvarlig fatter vedtak om inntak.

d) Tilbud om skoleplass aksepteres ved signering av kontrakten deltakeren får tilsendt etter bekreftet plass. Dersom kontrakten ikke er Utdanningssenter for hundetrenere i hende i signert stand innen gitte frist, vil tilbudet om skoleplass frafalle.

2.3 OPPTAKSKRAV
Det forutsettes at søkere praktiserer hundehold og hundetrening etter lov om dyrevelferd og at han/hun har et ønske om å trene hund med oppdaterte treningsmetoder basert på positiv forsterkning og til en hver tid oppdatert forskning. Tidligere erfaring med arbeid med hund og/eller instruktørutdannelse vil ikke være avgjørende for godkjenning av opptak.

2.3.1 Det formelle opptakskrav
For opptak kreves fullført og bestått treårig videregående opplæring.

2.3.2 Opptak på grunnlag av realkompetanse
Søkere som ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet kan søke om å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er all den kompetansen en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Ved vurdering av realkompetanse må følgende kriterier være oppfylt:

a) Søkerens alder må minst tilsvare normalalderen for fullført videregående opplæring (19 år).

b) Søkeren må ha norskferdigheter som tilsvarer den kompetansen som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i tillegg til engelskferdigheter tilsvarende Engelsk Vg1 studieforberedende eller Engelsk Vg2 yrkesfaglige program.

c) i søknaden må søkeren gjøre rede for de kvalifikasjoner som han/hun ikke kan dokumentere gjennom attester/vitnemål/kursbevis og liknende.

2.4 OPPTAK FOR SØKERE MED UTENLANDSK UTDANNING OG/ELLER ANNET MORSMÅL

a) Søkere med utenlandsk utdanning må ha utdanning/kvalifikasjoner som er tilsvarende kriteriene gitt i § 2.3.1. eller 2.3.2.

b) Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk må tilfredsstille norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanning eller ha bestått Bergenstesten, i tillegg til engelskferdigheter tilsvarende Engelsk Vg1 studieforberedende eller Engelsk Vg2 yrkesfaglige program.

2.5 ANNULLERING AV OPPTAK
Innlandet Hundesenter forbeholder seg retten til å annullere opptak  dersom en deltaker har benyttet seg av falsk dokumentasjon eller opptrådd uredelig. Adgang til annullering foreldes ikke.

3. EKSAMEN OG VITNEMÅL

3.1 ADGANG TIL EKSAMEN
Deltakeren gis adgang til å gå opp til avsluttende eksamen etter at han/hun har:

 • utført, levert inn og bestått alt hjemmearbeid
 • faglærers kvittering for gjennomførte øvingsoppgaver på samlingene
 • lest obligatorisk litteratur
 • et oppmøte på minimum 80 % på samlingene og nettundervisningen
 • betalt hele skoleavgiften

3.2 VARSEL
Dersom deltakeren står i fare for ikke å få gå opp til eksamen skal han/hun varsles så snart som mulig, og innen fire – 4 uker før den praktiske eksamen. Skoleansvarlig har ansvaret for å varsle deltakeren og informere om hva deltakeren kan gjøre for å få mulighet til å gå opp til praktisk avsluttende eksamen.

3.3 EKSAMEN
Eksamen er todelt og består av:

 • innlevering av en rapport og et refleksjonsnotat fra en atferdskonsultasjon
 • fremføring av prosjektoppgave

3.4 OPPMELDING TIL EKSAMEN
Alle deltakere som har fått godkjent hjemmearbeidene og øvingsoppgavene, betalt hele skoleavgiften og ikke har ugyldig fravær er automatisk påmeldt til eksamen.

3.5 SYKDOM ELLER FRAVÆR FRA EKSAMEN
Fravær fra eksamen grunnet sykdom skal dokumenteres med sykemelding fra lege. Dersom deltakeren blir forhindret fra å møte av andre årsaker, som for eksempel alvorlig sykdom eller død i nær familie, må også dette kunne dokumenteres. Fravær som dokumenteres ansees som gyldig fravær. Dersom fraværet ikke dokumenteres ansees deltakeren ikke møtt til eksamen.

3.6 EKSAMENSAVGIFT
Eksamensavgiften er inkludert i skoleavgiften, men dersom ny eksamen skal avlegges tilkommer en eksamensavgift på kr 800,-. Ved dokumentert fravær betales ikke ekstra avgift.

3.7 FUSK
Følgende regnes som fusk:

– Innleveringer av arbeid som er laget av andre enn deltakeren selv
– Gjengivelse og/eller sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, materiale som blogger o.l. fra internett, magasiner o.a. som er fremstilt uten kildehenvisning og uten en klar markering av at dette er gjengivelse og/eller sitater.
– Handlinger som tar sikte på å gi deltakeren eller en med-deltaker et uberettiget fortrinn ved eksamen.
– Handlinger som medfører at deltakeren, eller med-deltakers kunnskaper og ferdigheter ikke ville kunne bli vurdert på en upartisk måte.

Listen er ikke uttømmende.

Dersom en deltaker forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller har forsøkt å fuske, kan eksamen annulleres.

Deltakeren kan klage på vedtak om sanksjoner som følge av fusk. Klagen sendes til kursansvarlig som skal vurdere klagen i samarbeid med styret. Dersom klagen blir tatt til følge har deltakeren krav på å gå opp til ny eksamen uten ekstra eksamensavgift innen åtte – 8 uker etter å ha mottatt skriftlig bekreftelse på at klagen er blitt tatt til følge.

3.8 KURSBEVIS/DIPLOM
Deltakeren vil få utstedt diplom etter at praktisk eksamen er bestått. Diplomet skal dokumentere:
– fornavn, evt. mellomnavn og etternavn til deltakeren
– beskrivelse av utdanningens innhold
– tidspunkt for fullført utdanning
– karakter for de ulike hjemmearbeidene som inngår i utdanningen
– karaktersystemet som benyttes

Utstedelse av diplom forutsetter at skoleavgiften er betalt i sin helhet.

3.9 KLAGE PÅ KARAKTER OG OMSENSUR
Deltakeren har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Krav om dette må fremsettes skriftlig inne tre – 3 uker fra karakteren ble kunngjort dersom begrunnelsen ikke er gitt sammen med karakteren. Krav om begrunnelse må være datert og underskrevet og bør gi en begrunnelse for klagen. Klagen sendes skoleansvarlig.

Begrunnelsen skal normalt gis skriftlig innen to – 2 uker etter mottatt skriftlig henvendelse fra deltakeren.
Dersom en deltaker klager på karakterfastsettingen vil en annen lærer gjennomgå arbeidet. Den nye læreren/sensoren skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter som er satt ved ordinær sensur. Karakteren kan justeres både opp og ned i forhold til karakteren som ble gitt i den opprinnelige sensuren. Den nye sensoren setter den endelige karakteren og denne kan ikke omgjøres eller påklages.
Klagebehandlingen kan ta opptil fire – 4 uker og resultatet blir oversendt deltakeren skriftlig.

3.10 KONTINUASJONSEKSAMEN
a) En deltaker som har gyldig fravær på eksamen får tilbud om utsatt eksamen. Utsatt eksamen avholdes innen tre – 3 måneder etter ordinær eksamen. Deltakere som har strøket på eksamen kan ta kontinuasjonseksamen samtidig som den utsatte eksamen. Deltakeren kan gå opp til samme eksamen inntil to – 2 ganger inkludert ordinær første eksamen. Oppmelding til kontinuasjonseksamen gjøres skriftlig til kursansvarlig.

b) Kontinuasjonseksamen avlegges mot en avgift kr 800,-. Deltakere som har fått utsatt eksamen grunnet gyldig fravær kan gå opp til ny eksamen kostnadsfritt

c) Skriftlig søknad om ny eksamen eller kontinuasjonseksamen sendes kursansvarlig.

3.11 SENSUR
a) Prosjektoppgaven til eksamen vurderes av skoleansvarlig, en emneansvarlig og en  av de eksterne faglærerne.

b) Rapporten og refleksjonsnotatet innleveringsoppgave til eksamen vurderes av skoleansvarlig og en faglærer.

b) Der det benyttes flere sensorer skal det på forhånd være avklart hvem som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren. I de tilfellende hvor det benyttes flere enn en sensor skal følgende system gjelde: 1. sensor er en ekstern faglærer som har det avgjørende ordet dersom det er uenighet om karakteren, 2. sensor er ansatt lærer og må føye seg til avgjørelsen.

2. VURDERINGSFORMER

4.1 EMNEVURDERING

4.1.1 Vurdering av obligatorisk hjemmearbeid
I hvert emne gis det et bestemt antall obligatoriske skriftlige og praktiske oppgaver som skal gjennomføres mellom samlingene.

a) Alle hjemmearbeidene må leveres innen de gitte fristene.

b) Ved sykemelding eller annen relevant erklæring (for eksempel ved innkalling til retten, dødsfall/alvorlig sykdom i nærmeste familie), kan deltakeren søke om utsettelse av innlevering. Søknad om utsettelse sendes skriftlig til kursansvarlig senest en – 1 uke før innleveringsfristen. Kursansvarlig fatter skriftlig vedtak om godkjenning/ikke godkjenning av søknaden og setter ny frist for innlevering.

c) For å få utstedt diploml og gå opp til praktisk eksamen, må deltakeren ha bestått alle hjemmearbeidene.

d) Vurdering og godkjenning av hjemmearbeidene gjøres av faglærer.

e)) Hjemmearbeidene vurderes bestått/ikke bestått, med vurderingsskala 1 – 3  og med bokstavkarakter. Deltakerne får på forhånd vite hvilken vurderingsform som gjelder for den enkelte innleveringen.

f)) Deltakeren får skriftlig begrunnelse for vurdering av hjemmearbeidene. Ved ikke bestått vil deltakeren få anledning til å levere en ny og forbedret oppgave til vurdering. Leveringsfrister for ny vurdering legges ut på den digitale plattformen. Deltakeren har inntil 2 forsøk på å forbedre oppgaven. Resultatet gjøres kjent innen 4 uker etter at ny oppgave er mottatt.

4.2 EKSAMENSVURDERING
Rapportoppgaven med refleksjonsnotat fra atferdskonsultasjon vurderes med bokstavkarakter A – F og prosjektoppgaven vurderes vurderes bestått/ikke bestått. Deltakerne vil på forespørsel få en muntlig begrunnelse for karakteren. Dersom oppgaven(e) ikke er bestått vil deltakeren motta en skriftlig begrunnelse.

Karakterskalaen er som følger:

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Viser stor grad av selvstendighet.
B Meget godt Meget godprestasjon som ligger over gjennomsnittet.Viser evne til selvstendighet.
C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

 

5. REGLER FOR HUNDENE SOM ER MED PÅ SKOLEN

Deltakerne har anledning til å ta med egne hund(er) til undervisningen. Følgende regler er gjeldene:

5.1 TRENINGSHJELPEMIDLER
Alle former for fysisk straff, spruteflaske, strupehalsbånd, gå pent i bånd sele, bjeffehalsbånd og andre former for “dressurbånd», og andre former for hjelpemidler som har til hensikt å skremme eller fysisk korrigere hunder er ikke tillatt.

5.2 VAKSINER, SYKDOM OG SMITTSOMME UTØYER
Alle hundene som medbringes på skolens område må være vaksinert i henhold til veterinærs anbefalinger og fri for lus og andre smittsomme utøyer. Ved mistanke om sykdom kontakt veterinær og la hunden være hjemme.

5.3 FORSIKRING
Hundeeier/deltakeren er selv ansvarlig for å ha nødvendig forsikring på sin hund. Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere er ikke ansvarlig for skader som oppstår i skoletiden eller andre aktiviteter mellom samlingene. Skolen forutsetter at elevene tar hensyn til hverandres hunder og følger nødvendige instruksjoner.

5.4 TRENINGSMETODER
Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere tar ikke ansvar for hvilke treningsmetoder den enkelte student velger å bruke og resultatet av disse. Utdanningssenter for hundetrenere bruker og anbefaler kun positive innlæringsmetoder uten noen form for avstraffelse, redsel, smerte og ubehag ref. Lov om dyrevelferd.

5.5 LØPETID
Som hovedregel tas det hensyn til hannhunder dersom en tispe får løpetid. Viser det seg at en hannhund får store utfordringer grunnet løpetid hos tispe med løpetid, er det tispeeier som må la være å ta med hunden på skolen så lenge den har løpetid.

 

6. KONTRAKT

Deltakeren er pliktig til å sette seg inn i reglementet. Reglementet er gjeldende som gjensidig kontrakt ved opptak ved Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS.

 

7. SKOLEAVGIFT OG BETALING

VIKTIG INFORMASJON FØR DU SØKER OG BEKREFTER KURSPLASS!

Vi gjør oppmerksom på at du som deltaker plikter å gjøre deg kjent med, betalingsvilkår, avmeldingsvilkår, arbeidsmende, studieplan og samlingsdatoene før signering av skolekontrakten, og samtykker derfor i at dette ikke er et hinder for å fullføre utdannelsen. Avmelding grunnet mangel på tid eller vanskeligheter med å komme på oppsatte samlinger er ikke gyldig grunn for avmelding etter kursstart.

Vi anbefaler sterkt å vente med eventuell søknad dersom du på noen måte er usikker på om du er i stand til å fullføre utdannelsen.

Skoleavgift hundetrenerutdannelsen samlingsbasert helger: kr 38 500
Skoleavgift hundetrenerutdannelsen hverdager: kr 43 500

Inkludert i kursavgiften er: all stedsbasert og nettundervisning, tilgang og IT support for It’s learning læreplattform på nett, kompendium fra faglærere, samt undervisningsopplegg på (frivillig) studietur til Tallinn.

Litteratur og annet undervisningsmateriell samt kost, losji og transport er ikke inkludert i kursavgiften.

Når du får bekreftet plass ved hundetrenerutdannelsen vil du få tilsendt en skolekontrakt som du skal signere med BankID. Ved signering av skolekontrakten aksepterer du plassen på hundetrenerutdannelsen.

I det kontrakten signeres er hele kursavgiften økonomisk bindende. 

Du kan søke om å få skoleavgiften oppdelt i inntil 2 eller 4 avdrag (kredittsjekk vil bli foretatt). Første avdrag forfaller 6 uker før kursstart.

Alle må betale et depositum kr 3 500 som forfaller 3 uker etter aksept og undertegnet skolekontrakt.

Depositumet vil kun bli refundert dersom deltakeren trekker søknaden grunnet at han/hun har blitt rammet av akutt sykdom etter aksept av skolekontrakten, eller dersom skolen avlyser kurset.

Depositumet blir ikke refundert ved følgende årsaker:

1. Sykdom eller lidelse som er kjent før søknad om kursplass, og hvor det foreligger behov for behandling, eller hvor komplikasjoner eller behov for behandling er påregnelig.

2. Svangerskap

3. Frivillig svangerskapsavbrytelse

4 .Behandling/operasjon/kur eller lignende som var planlagt eller forespeilet før søknad om skoleplass

5. Sykdom/lidelse som kursdeltaker kjente til, og som utgjorde en risiko for at utdannelsen ikke kan gjennomføres.

6. Psykisk lidelse som var kjent, eller mistanke om, før søknad om skoleplass.

7. Misbruk av berusende eller beroligende midler.

8. Deltagelse i kriminell handling.

9. At kursets hensikt faller bort.

10. At samlingsdatoer/skoledager og nettundervisning ikke passer for deltakelse for eleven.

 

Alternativer til betaling:

Gjelder for alle: depositum kr 3 500 betales innen 3 uker etter aksept av skolekontrakt.

Resterende betaling:

Alternativ 1:
Betale hele resterende skoleavgift kr 35 000/40 000 i et avdrag før skolestart.

Helgesamlingsbasert alternativ 2:
To avdrag
1. avdrag kr 17 500 gyldig for de første 7 samlingenebetales innen 6 uker før skolestart
2. avdrag kr 17 500 forfaller innen halve skoleperioden er over

Helgesamlingsbasert alternativ 3:
Fire avdrag
1. avdrag kr 8750 gyldig for samling 1,2 og 3 betales innen 6 uker før skolestart
2. avdrag kr 8750 gyldig  for samling 4, 5 og 6 og forfaller før 4. samling
3. avdrag kr 8750 gyldig for samling 7, 8, 9 og 10 og forfaller før 7. samling
4. avdrag kr 8750 gyldig for samling 12, 13, 14 og 15  og forfaller før 12. samling

Deltid dagtid hverdag alternativ 2:
To avdrag
1. avdrag kr 20 000 gyldig for første semester (12 uker) betales innen 6 uker før skolestart
2. avdrag kr 20 000 forfaller før andre semester

Deltid dagtid hverdag alternativ 3:
Fire avdrag:
1. avdrag kr 10 000 gyldig for de første 6 ukene undervisning i første semester og forfaller 6 uker før skolestart
2. avdrag kr 10 000 gyldig for de 6 siste ukene undervisning i første semester og forfaller halvveis i første semester
3. avdrag kr 10 000 gyldig for de første 6 ukene undervisning i andre semester og forfaller før start av andre semester
4. avdrag kr 10 000 gyldig for de siste 6 ukene av andre semester og forfaller halvveis i andre semester

NB! Det tilkommer en avgift på kr 150 pr. delbetaling og søknad om delbetaling avgjøres på bakgrunn av kredittsjekk gjennom Experian.

Uteblitt betaling behandles av Lindorff.

Dersom du får dekket utdannelsen fra NAV må vi ha NAV sitt vedtak i hende seneste 3 uker før skolestart.

Dersom deltakeren avbryter skolen – uavhengig av årsak – vil innbetalt skoleavgift ikke bli refundert og deltakeren er fremdeles økonomisk ansvarlig for å betale resterende skoleavgift dersom denne ikke er betalt i sin helhet.

Dersom deltakeren avbryter kurset etter start grunnet uventet aktutt, langvarig, behandlingskrevende og alvorlig sykdom, skade elelr død og som ikke var allerede kjent eller mistenkt ved skolestart hos seg selv eller samboer/ektefelle eller barn.
Årsaken til avmelding må dokumenteres av lege og en legeerklæring kan ikke ha tilbakevirkende kraft. Resterende skoleavgift vil da ikke bli innkrevd.

Nedenfor nevnte årsakene er ikke gyldig grunn for avmelding etter bekreftet skoleplass og undertegnet kontrakt. Deltakeren er ansvarlig for å betale full skoleavgift dersom sykdom, lidelse eller skade er en følge av:

1. Sykdom eller lidelse som er kjent før søknad om kursplass, og hvor det foreligger behov for behandling, eller hvor komplikasjoner eller behov for behandling er påregnelig.

2. Svangerskap.

3. Frivillig svangerskapsavbrytelse.

4. Behandling/operasjon/kur eller lignende som var planlagt eller forespeilet før søknad om skoleplass.

5. Sykdom/lidelse som deltaker kjente til, og som utgjorde en risiko for at utdanningen ikke kunne gjennomføres.

6. Psykisk lidelse som var kjent, eller mistanke om, før søknad om skoleplass.

7. Misbruk av berusende eller beroligende midler.

8. Deltagelse i kriminell handling.

9. At kursets hensikt faller bort.

10. At samlingsdatoer/skoledager og nettundervisning ikke passer for deltakelse for eleven.

Ved innstilt kurs/skole vil deltakeren få tilbakebetalt skoleavgiften inkludert depositumet i sin helhet innen 5 virkedager etter bekreftet innstilt kurs.

Dersom betaling ikke utføres i henhold til forfallsdato og blir registrert inkassosak, forbeholder Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS seg retten til å frata deltakeren adgang til deltakelse på samlinger inntil betaling er fullført.

I det kontrakten signeres er påmeldingen økonomisk bindende for hele skoleavgiften.

AVMELDING FØR SKOLESTART

Dersom deltakeren blir for hindret fra å starte på skolen, må deltakeren gi beskjed til skolen så snart som mulig for å unngå å bli fakturert for skoleplassen.

Depositumet refunderes ikke.

NB! Avmelding må skje skriftlig og er ikke gyldig før du får skriftligbekreftelse på mottatt avmelding. Dersom skriftlig avmelding ikke er gitt, vil deltakeren bli fakturert 1. delbetaling kr 8750 uavhengig om deltakeren møter opp eller ikke til første skoledag.

Ved mer enn 14 dagers forsinket betaling av depositum og skoleavgift, skal deltakeren betale renten i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr. 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kr 50,-. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter at purring er sendt, vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven av 13.05.88 nr. 26 med forskrift fastsatt i kongelig resolusjon av 14.07.89.

gratis e-post kurs!

gå pent i bånd

KLIKK HER

unghund kurs 15-18 måneder 
- for deg med en tenåring i hus

KLIKK HER

kontakt

avdeling rudshøgda

Stolvstadvegen 11, 2360 Rudshøgda
+47 99 04 28 03 / +47 61 16 42 56
kontakt@innlandethundesenter.no

avdeling skedsmo

Tomtveien 12, 2015 Leirsund
+47 48 13 56 29
skedsmo@innlandethundesenter.no