Reglement for hundetrenerutdannelsen Innlandet Hundesenter

Reglementet fastsetter deltakernes, søkernes og skolens rettigheter og plikter og skal sikre en rettferdig og upartisk behandling av deltakerne og søkere.

Formålet med reglementet er å bidra til et godt samarbeidsmiljø, god trivsel og medansvar på skolen. Reglementet skal legge til rett for god læring og orden og alle deltakere forplikter seg til å følge de retningslinjene nedfelt i dette dokumentet.

 

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 DELTAKERENS RETTIGHETER
En deltaker ved Nordic Education Centre for Dog Trainers/Innlandet Hundesenter har rett til den opplæring, hjelp og veiledning beskrevet i skolens kursplan, reglementet og systembeskrivelsen for kvalitetssikring.

1.2 DELTAKERENS ANSVAR OG PLIKTER
Deltakerne plikter å sette seg inn i skolens reglement, kursplaner, eksamensgjennomføring og rutiner for undervisning, i tillegg til hvilke krav som gjelder for å kunne gå opp til eksamen. Deltakeren kan ikke påberope seg manglende kjennskap til skolens reglement som unnskyldning for regelbrudd. All informasjon er tilgjengelig på skolens digitale læringsplattform.

1.3 SKOLENS PLIKTER
Skolen plikter å gjennomføre undervisningen i henhold til kursplanen. Skolen kan gjøre mindre endringer i undervisningen og pensum dersom spesielle forhold tilsier dette. Skolen plikter å informere og tilrettelegge etter beste evne dersom mindre endringer gjennomføres.

Skolen plikter å informere om reglementet og gjøre all informasjon om reglementet, kursplanene og annen relevant informasjon lett tilgjengelig for deltakere og ansatte.

1.4 FRAVÆR
Tilstedeværelse og fraværsregler er informert om på hvert kurs.
Dersom tilstedeværelse- og oppgavekrav ikke overholdes kan eleven risikere å miste retten til å fullføre utdanningen.

1.5 UTVISNING
Skolen kan gi skriftlig advarsel om utvisning til en deltaker som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende på medelevenes arbeid eller for virksomheten ved skolen ellers.

Eksempler på handlinger og atferd som kan resultere i utvisning er:

  • Fusk på eksamen
  • Bruk av skolens internettforbindelse til surfing på nettsider som ikke er i tråd med norsk lovgivning
  • Støyende og forstyrrende oppførsel i undervisningslokalene
  • Besittelse og bruk av rusmidler på skolens område
  • Bruk av treningsmetoder på hund som strider mot norsk lovgivning og Mattilsynets anbefalinger
  • Hundehold- eller dyrehold som strider mot norsk lovgivning og Mattilsynets anbefalinger

Listen er ikke uttømmende.

Skoleansvarlig kan fatte vedtak om utvisning i inntil fire – 4 uker dersom advarselen ikke tas til følge. Deltakeren har rett til å forklare seg for kursansvarlig før vedtak om utvisning fattes.

1.6 DYREVELFERD
Deltakerne plikter og holde- og trene hund i samsvar med de retningslinjene som er beskrevet i Mattilsynets anbefalinger og til en hver tid gjeldene lov om dyrevelferd LOV-2009-06-19-97. Disse lovene og reglene er ufravikelige og er gyldige både på skolens område og den tid deltakerne ikke oppholder seg på skolens område.

Brudd på overnevnte vil kunne resultere i vedtak om utvisning i inntil fire – 4 uker, og kan resultere i oppheving av skolekontrakten. Deltakeren har rett til å forklare seg for skoleansvarlig før vedtak om utvisning fattes.

 

 2. OPPTAK OG PÅMELDING

2.1 OPPTAKSSTØRRELSE
Skolen forbeholder seg retten til å avlyse skolestart og kurs som følge av for få deltakere. Dersom skoleoppstart blir avlyst vil deltakeren få beskjed om dette senest 3 uker før skolestart. Deltakeren vil få refundert påmeldingsavgiften og eventuelt innbetalte skoleavgift innen 5 virkedager etter skriftlig beskjed om avlyst oppstart.

2.2 PROSEDYRE FOR PÅMELDING
a) Påmelding gjøres ved utfylling av påmeldingsskjema på skolens nettsider. Påmelding er åpent inntil alle plasser er fulle.

d) Tilbud om skoleplass aksepteres ved signering og innsending av påmeldingsskjema. Det er særdeles viktig at påmelder gjør seg kjent med skolens reglement inkludert vilkår for betaling og brudd på skolegang og gjør seg kjent med utdanningsplanen, datoene for samlinger og skoledager og ellers alle nødvendige vilkår som er tilgjengelige på vår nettside.

2.3 KRAV TIL DELTAKER
Det forutsettes at søkere praktiserer hundehold og hundetrening etter lov om dyrevelferd og at han/hun har et ønske om å trene hund med oppdaterte treningsmetoder basert på positiv forsterkning og til en hver tid oppdatert forskning.

2.4 ANNULLERING AV TILBUD OM SKOLEPLASS
Nordic Education Centre for Dog Trainers/Innlandet Hundesenter forbeholder seg retten til å annullere opptak dersom en deltaker har benyttet seg av falsk dokumentasjon eller opptrådd uredelig. Adgang til annullering foreldes ikke.

 

3. EKSAMEN OG VITNEMÅL

3.1 ADGANG TIL EKSAMEN
Deltakeren gis adgang til å gå opp til avsluttende eksamen etter at han/hun har:

  • utført, levert inn og bestått obligatoriske oppgaver
  • vist personlig egnethet i hundefagyrket
  • lest obligatorisk litteratur
  • betalt kursavgiften i sin helhet

3.2 VARSEL
Dersom deltakeren står i fare for ikke å få gå opp til eksamen skal han/hun varsles så snart som mulig, og innen fire – 4 uker før den praktiske eksamen. Skoleansvarlig har ansvaret for å varsle deltakeren og informere om hva deltakeren kan gjøre for å få mulighet til å gå opp til avsluttende eksamen.

3.3 EKSAMEN

3.4 OPPMELDING TIL EKSAMEN
Alle deltakere som har fått godkjent hjemmearbeidene og øvingsoppgavene, betalt hele skoleavgiften, har vist personlig egnethet og ikke har ugyldig fravær er automatisk påmeldt til eksamen.

3.5 SYKDOM ELLER FRAVÆR FRA EKSAMEN
Fravær fra eksamen grunnet sykdom skal dokumenteres med sykemelding fra lege. Sykemelding kan ikke tilbakedateres.
Dersom deltakeren blir forhindret fra å møte av andre årsaker, som for eksempel alvorlig sykdom eller død i nær familie, må også dette kunne dokumenteres. Fravær som dokumenteres ansees som gyldig fravær. Dersom fraværet ikke dokumenteres ansees deltakeren ikke møtt til eksamen.

3.6 EKSAMENSAVGIFT
Eksamensavgiften er inkludert i skoleavgiften, men dersom ny eksamen skal avlegges tilkommer en eksamensavgift på kr 2500,-. Ved dokumentert fravær betales ikke ekstra avgift.

3.7 FUSK
Følgende regnes som fusk:

– Innleveringer av arbeid som er laget av andre enn deltakeren selv
– Gjengivelse og/eller sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, materiale som blogger o.l. fra internett, magasiner o.a. som er fremstilt uten kildehenvisning og uten en klar markering av at dette er gjengivelse og/eller sitater.
– Handlinger som tar sikte på å gi deltakeren eller en med-deltaker et uberettiget fortrinn ved eksamen.
– Handlinger som medfører at deltakeren, eller med-deltakers kunnskaper og ferdigheter ikke ville kunne bli vurdert på en upartisk måte.

Listen er ikke uttømmende.

Dersom en deltaker forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller har forsøkt å fuske, kan eksamen annulleres.

Deltakeren kan klage på vedtak om sanksjoner som følge av fusk. Klagen sendes til skoleansvarlig som skal vurdere klagen i samarbeid med styret. Dersom klagen blir tatt til følge har deltakeren krav på å gå opp til ny eksamen uten ekstra eksamensavgift innen åtte – 8 uker etter å ha mottatt skriftlig bekreftelse på at klagen er blitt tatt til følge.

3.8 DIPLOM
Deltakeren vil få utstedt kursbevis etter at eksamen er bestått.

Utstedelse av diplom forutsetter at skoleavgiften er betalt i sin helhet.

3.9 KLAGE PÅ KARAKTER OG OMSENSUR
Deltakeren har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Krav om dette må fremsettes skriftlig inne tre – 3 uker fra karakteren ble kunngjort dersom begrunnelsen ikke er gitt sammen med karakteren. Krav om begrunnelse må være datert og underskrevet og bør gi en begrunnelse for klagen. Klagen sendes skoleansvarlig.
Begrunnelsen skal normalt gis skriftlig innen to – 2 uker etter mottatt skriftlig henvendelse fra deltakeren.

Dersom en deltaker klager på karakterfastsettingen vil en annen lærer gjennomgå arbeidet. Den nye læreren/sensoren skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter som er satt ved ordinær sensur. Karakteren kan justeres både opp og ned i forhold til karakteren som ble gitt i den opprinnelige sensuren. Den nye sensoren setter den endelige karakteren og denne kan ikke omgjøres eller påklages.
Klagebehandlingen kan ta opptil fire – 4 uker og resultatet blir oversendt deltakeren skriftlig.

3.10 KONTINUASJONSEKSAMEN
a) En deltaker som har gyldig fravær på eksamen får tilbud om utsatt eksamen. Utsatt eksamen avholdes innen tre – 3 måneder etter ordinær eksamen. Deltakere som har strøket/ikke møtt på eksamen kan ta kontinuasjonseksamen samtidig som den utsatte eksamen. Deltakeren kan gå opp til samme eksamen inntil to – 2 ganger inkludert ordinær første eksamen. Oppmelding til kontinuasjonseksamen gjøres skriftlig til skoleansvarlig.

b) Kontinuasjonseksamen avlegges mot en avgift kr 2500,-. Deltakere som har fått utsatt eksamen grunnet gyldig fravær kan gå opp til ny eksamen kostnadsfritt

c) Skriftlig søknad om ny eksamen eller kontinuasjonseksamen sendes skoleansvarlig.

3.11 SENSUR
a) Eksamen vurderes av 2 av skolens lærere.

b) Der det benyttes flere sensorer skal det på forhånd være avklart hvem som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren. I de tilfellene hvor det benyttes flere enn en sensor skal følgende system gjelde: 1. sensor er en ekstern faglærer som har det avgjørende ordet dersom det er uenighet om karakteren, 2. sensor er ansatt lærer og må føye seg til avgjørelsen.

2. VURDERINGSFORMER

4.1 EMNEVURDERING

4.1.1 Vurdering av obligatorisk hjemmearbeid
I hvert emne gis det et bestemt antall obligatoriske skriftlige og praktiske oppgaver som skal gjennomføres mellom samlingene.

a) Alle hjemmearbeidene må leveres innen de gitte fristene.

b) Ved sykemelding eller annen relevant erklæring (for eksempel ved innkalling til retten, dødsfall/alvorlig sykdom i nærmeste familie), kan deltakeren søke om utsettelse av innlevering. Søknad om utsettelse sendes skriftlig til skoleansvarlig senest en – 1 uke før innleveringsfristen. Skoleansvarlig fatter skriftlig vedtak om godkjenning/ikke godkjenning av søknaden og setter ny frist for innlevering.

c) Dersom obligatorisk hjemmearbeid ikke blir levert innen fristen uten beskjed til skoleansvarlig eller faglærer anses oppgaven ikke levert og eleven mister retten til å ta avsluttende eksamen.

d) Dersom eleven har søkt om utsettelse for sent, eller at søknadsgrunnlaget ikke aksepteres, vil eleven kunne få levere inn oppgaven, men vil ikke få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på oppgaven. Oppgaven blir kun vurdert godkjent/ikke godkjent.

e) Vurdering og godkjenning av hjemmearbeidene gjøres av faglærer.

f)) Hjemmearbeidene vurderes bestått/ikke bestått, med vurderingsskala 1 – 3  og med bokstavkarakter. Deltakerne får på forhånd vite hvilken vurderingsform som gjelder for den enkelte innleveringen.

g)) Deltakeren får skriftlig begrunnelse for vurdering av hjemmearbeidene. Ved ikke bestått vil deltakeren få anledning til å levere en ny og forbedret oppgave til vurdering. Deltakeren har inntil 2 forsøk på å forbedre oppgaven. Resultatet gjøres kjent innen 4 uker etter at ny oppgave er mottatt.

4.2 EKSAMENSVURDERING
Hundeinstruktørutdanningen:
Ikke bestått, godt, meget godt.

 

5. REGLER FOR HUNDENE SOM ER MED PÅ SKOLEN

Deltakerne har anledning til å ta med egne hund(er) til undervisningen. Følgende regler er gjeldene:

5.1 TRENINGSHJELPEMIDLER
Alle former for fysisk straff, spruteflaske, strupehalsbånd, gå pent i bånd sele, bjeffehalsbånd og andre former for “dressurbånd», og andre former for hjelpemidler som har til hensikt å skremme eller fysisk korrigere hunder er ikke tillatt.

5.2 VAKSINER, SYKDOM OG SMITTSOMME UTØYER
Alle hundene som medbringes på skolens område må være vaksinert i henhold til veterinærs anbefalinger og fri for lus og andre smittsomme utøyer. Ved mistanke om sykdom kontakt veterinær og la hunden være hjemme.

5.3 FORSIKRING
Hundeeier/deltakeren er selv ansvarlig for å ha nødvendig forsikring på sin hund. Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere er ikke ansvarlig for skader som oppstår i skoletiden eller andre aktiviteter mellom samlingene. Skolen forutsetter at elevene tar hensyn til hverandres hunder og følger nødvendige instruksjoner.

5.4 TRENINGSMETODER
Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere tar ikke ansvar for hvilke treningsmetoder den enkelte student velger å bruke og resultatet av disse. Utdanningssenter for hundetrenere bruker og anbefaler kun positive innlæringsmetoder uten noen form for avstraffelse, redsel, smerte og ubehag ref. Lov om dyrevelferd.

5.5 DELTAKER OG HUNDEEIERS ANSVAR
Deltakerne har alle et ansvar for å ta hensyn til egen (og lånt) hund, og andres hunder på skolen. Vi forutsetter at hundefører følger lærernes henvisninger og anbefalinger vedrørende avstand og hensyn til andre hunder på skolen. Hundene skal som hovedregel være i bånd på skolens område og ikke bidra til usikkerhet og frykt hos andre hunder på skolen.

5.5 LØPETID
Som hovedregel tas det hensyn til hannhunder dersom en tispe får løpetid. Viser det seg at en hannhund får store utfordringer grunnet løpetid hos tispe med løpetid, er det tispeeier som må la være å ta med hunden på skolen så lenge den har løpetid.

 

6. KONTRAKT

Deltakeren er pliktig til å sette seg inn i reglementet. Reglementet er gjeldende som gjensidig kontrakt ved opptak ved Nordic Education Centre for Dog Trainers AS/Innlandet Hundesenter.

 

7. SKOLEAVGIFT OG BETALING

VIKTIG INFORMASJON FØR DU MELDER DEG PÅ!

Vi gjør oppmerksom på at du som deltaker plikter å gjøre deg kjent med betalingsvilkår, avmeldingsvilkår, arbeidsmengde, skoleplan og samlingsdatoer/skoletider før påmelding, og samtykker derfor i at dette ikke er et hinder for å fullføre utdannelsen. Avmelding grunnet mangel på tid eller vanskeligheter med å komme på oppsatte samlinger/skoledagerer ikke gyldig grunn for avmelding etter skolestart da disse datoene er gjort kjent med før påmelding.

Vi anbefaler sterkt å vente med eventuell søknad dersom du på noen måte er usikker på om du er i stand til å fullføre utdannelsen.

Inkludert i kursavgiften er: all stedsbasert og nettundervisning og eventuelt kompendium fra faglærere.

Litteratur og annet undervisningsmateriell samt kost, losji og transport er ikke inkludert i skoleavgiften.

I det påmeldingsskjema signeres og sendes inn, er hele kursavgiften økonomisk bindende. 

Avmeldingsregler:
Skriftlig avmelding innen 8 uker før kursstart: 100 % refusjon
Skriftlig avmelding innen 4 uker før kursstart: 50% refusjon
Skriftlig avmelding innen 2 uker før kursstart: 25% refusjon
Under 2 uker før kursstart: full kursavgift belastes.

Dersom skriftlig avmelding ikke er sendt, må kursavgiften betales selv om deltakeren deltaker ikke møter/deltar.

Dersom du ikke har betalt kursavgiften når skriftlig avmelding sendes, vil du fremdeles være økonomisk bundet til avtalen og må likevel betale selv om du ikke kan møte. Unntakene står beskrevet lenger nede på denne siden.

Merk: påmeldingsavgiften er ikke refunderbar.

Ved påmelding betales en ikke-refunderbar påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgiften vil kun bli refundert dersom deltakeren blir forhindret fra å starte skolen grunnet at han/hun har blitt rammet av akutt sykdom eller skade som vil være av en slik begrensing at det ikke vil være hensiktsmessig å starte skolegangen etter påmelding, eller dersom skolen avlyser kurset. 

Påmeldingsavgiften blir ikke refundert ved følgende årsaker:

1. Sykdom eller lidelse som er kjent før påmelding og hvor det foreligger behov for behandling, eller hvor komplikasjoner eller behov for behandling er påregnelig.

2 .Behandling/operasjon/kur eller lignende som var planlagt eller forespeilet før påmelding.

3. Sykdom/lidelse som deltaker kjente til, og som utgjorde en risiko for at utdannelsen ikke kan gjennomføres.

4. Psykisk lidelse som var kjent, eller mistanke om, før påmelding.

5. Misbruk av berusende eller beroligende midler.

6. Deltagelse i kriminell handling.

7. At skolens/utdannelsens hensikt faller bort eller påmelder ombestemmer seg og angrer sin påmelding.

8. At samlingsdatoer/skoledager og nettundervisning ikke passer for deltakelse for eleven.

9. At deltakeren ikke har gjort seg kjent med samlingsdatoer/skoletider, utdanningens innhold og/eller omfang og reglement før påmelding.

 

OBS!

NB! Vi gjør oppmerksom på at dersom delbetalingen ikke blir betalt i henhold til forfall mister du tilgangen til undervisningen inntil betalingen er gjennomført.
Og du er fremdeles økonomisk ansvarlig for hele skoleavgiften.

 

Uteblitt betaling behandles av Intrum.

Ved uteblitt betaling kan skolen nekte deltaker adgang til kommende samlinger inntil betalingen er fullført og registrert.

Dersom du får dekket utdannelsen fra NAV skal full skoleavgift være innbetalt før kursstart.

Dersom deltakeren avbryter skolen – uavhengig av årsak – vil innbetalt skoleavgift ikke bli refundert og deltakeren er fremdeles økonomisk ansvarlig for å betale resterende skoleavgift dersom denne ikke er betalt i sin helhet.

Dersom deltakeren avbryter kurset etter start grunnet uventet aktutt, langvarig, behandlingskrevende og alvorlig sykdom eller skade og som ikke var allerede kjent eller mistenkt ved skolestart hos seg selv eller samboer/ektefelle eller barn.
Årsaken til avmelding må dokumenteres av lege og en legeerklæring kan ikke ha tilbakevirkende kraft. Resterende skoleavgift vil da ikke bli innkrevd.

Nedenfor nevnte årsakene er ikke gyldig grunn for avmelding etter avmeldingsfristen. Deltakeren er ansvarlig for å betale full skoleavgift dersom sykdom, lidelse eller skade er en følge av:

1. Sykdom eller lidelse som er kjent før påmelding, og hvor det foreligger behov for behandling, eller hvor komplikasjoner eller behov for behandling er påregnelig.

2. Behandling/operasjon/kur eller lignende som var planlagt eller forespeilet før påmelding.

3. Sykdom/lidelse som deltaker kjente til, og som utgjorde en risiko for at utdanningen ikke kunne gjennomføres.

4. Psykisk lidelse som var kjent, eller mistanke om, før påmelding.

5. Misbruk av berusende eller beroligende midler.

6. Deltagelse i kriminell handling.

7. At kursets hensikt faller bort.

8. At samlingsdatoer/skoledager og nettundervisning ikke passer for deltakelse for eleven.

9. At deltaker ikke har gjort seg kjent med samlingsdatoer/skoletider, utdanningens innhold og/eller omfang og reglement før påmelding.

Ved innstilt kurs/skole vil deltakeren få tilbakebetalt skoleavgiften inkludert påmeldingsavgiften i sin helhet innen 5 virkedager etter bekreftet innstilt kurs.

Dersom betaling ikke utføres i henhold til forfallsdato og blir registrert inkassosak, forbeholder Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS seg retten til å frata deltakeren adgang til deltakelse på samlinger inntil betaling er fullført.

I det påmeldingen er betalt og registrert er den økonomisk bindende for hele skoleavgiften.

ANGRERETT OG AVMELDING FØR SKOLESTART

Vi følger naturligvis angrerettloven som gir deg mulighet til å angre kjøpet i inntil 14 dager etter påmeldingen. Når påmeldingen er registrert vil påmelder får en e-post med bekreftelse på kjøpet og et angrerettsskjema.

NB! Angrerettsskjema må fylles ut og sendes inn innen 14 dager etter påmelding for at det skal være gyldig. Du kan også sende en skriftlig avmelding på mail til kontakt@innlandethundesenter.no innen 14 dager etter kjøpet. Avmeldinger vil bekreftes skriftlig pr. e-post fra Innlandet Hundesenter. 
Dersom skriftlig avmelding ikke er sendt, vil deltakeren bli fakturert første delbetaling uavhengig om deltakeren møter opp eller ikke til første skoledag.

 

Ved mer enn 14 dagers forsinket betaling av depositum og skoleavgift, skal deltakeren betale renten i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr. 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kr 50,-. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter at purring er sendt, vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven av 13.05.88 nr. 26 med forskrift fastsatt i kongelig resolusjon av 14.07.89.