Reglement

Logo Innlandet Hundetrenerutdannelse

 

 

 

 

 

Reglement for hundetrenerutdannelsen Innlandet Hundesenter.

Reglementet fastsetter deltakernes, søkernes og skolens rettigheter og plikter og skal sikre en rettferdig og upartisk behandling av deltakerne og søkere.

Formålet med reglementet er å bidra til et godt samarbeidsmiljø, god trivsel og medansvar på skolen. Reglementet skal legge til rett for god læring og orden og alle deltakere forplikter seg til å følge de retningslinjene nedfelt i dette dokumentet.

 

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 DELTAKERENS RETTIGHETER
En deltaker ved Utdanningssenter for hundetrenere har rett til den opplæring, hjelp og veiledning beskrevet i skolens kursplan, reglementet og systembeskrivelsen for kvalitetssikring.

1.2 DELTAKERENS ANSVAR OG PLIKTER
Deltakerne plikter å sette seg inn i skolens reglement, kursplaner, eksamensgjennomføring og rutiner for undervisning, i tillegg til hvilke krav som gjelder for å kunne gå opp til eksamen. Deltakeren kan ikke påberope seg manglende kjennskap til skolens reglement som unnskyldning for regelbrudd. All informasjon er tilgjengelig på skolens digitale læringsplattform.

1.3 SKOLENS PLIKTER
Skolen plikter å gjennomføre undervisningen i henhold til kursplanen. Skolen kan gjøre mindre endringer i undervisningen og pensum dersom spesielle forhold tilsier dette. Skolen plikter å informere og tilrettelegge etter beste evne dersom mindre endringer gjennomføres.

Skolen plikter å informere om reglementet og gjøre all informasjon om reglementet, kursplanene og annen relevant informasjon lett tilgjengelig for deltakere og ansatte.

1.4 FRAVÆR
Utdanningen har 80 % oppmøteplikt til undervisning på stedsbasert samlinger. Dersom fravær overstiger 20 % kan studenten risikere å miste retten til å fullføre utdanningen.

Fravær som skyldes sykdom, ulykker eller liknende, og som kan dokumenteres med legeerklæring kan etter skriftlig søknad til kursansvarlig gi fritak for deler av oppmøteplikten.

1.5 UTVISNING
Skolen kan gi skriftlig advarsel om utvisning til en deltaker som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende på medelevenes arbeid eller for virksomheten ved skolen ellers.

Eksempler på handlinger og atferd som kan resultere i utvisning er:

 • Fusk på eksamen
 • Bruk av skolens internettforbindelse til surfing på nettsider som ikke er i tråd med norsk lovgivning
 • Støyende og forstyrrende oppførsel i undervisningslokalene
 • Besittelse og bruk av rusmidler på skolens område
 • Bruk av treningsmetoder på hund som strider mot norsk lovgivning og Mattilsynets anbefalinger
 • Hundehold- eller dyrehold som strider mot norsk lovgivning og Mattilsynets anbefalinger

Listen er ikke uttømmende.

Kursansvarlig kan fatte vedtak om utvisning i inntil fire – 4 uker dersom advarselen ikke tas til følge. Deltakeren har rett til å forklare seg for kursansvarlig før vedtak om utvisning fattes.

1.6 DYREVELFERD
Deltakerne plikter og holde- og trene hund i samsvar med de retningslinjene som er beskrevet i Mattilsynets anbefalinger og til en hver tid gjeldene lov om dyrevelferd LOV-2009-06-19-97. Disse lovene og reglene er ufravikelige og er gyldige både på skolens område og den tid deltakerne ikke oppholder seg på skolens område.

Brudd på overnevnte vil kunne resultere i vedtak om utvisning i inntil fire – 4 uker, og kan resultere i oppheving av kurskontrakten. Deltakeren har rett til å forklare seg for kursansvarlig før vedtak om utvisning fattes.

 

 2. OPPTAK

2.1 OPPTAKSSTØRRELSE
Dersom kursoppstart blir avlyst som følge av for få deltakere vil varsel om avlysning sendes deltakeren så tidlig som mulig og senest 14 dager før kursstarstart. Deltakeren vil få tilbakebetalt det beløp som er innbetalt innen 5 virkedager.

2.2 PROSEDYRE FOR OPPTAK
a) Opptak søkes ved utfylling av søknad på skolens nettsider Opptak er åpent inntil alle plasser er fulle.

 1. b) Søknadene blir behandlet fortløpende. Dersom det er flere søkere enn plasser, vil kvalifiserte søkere få tilbud om å stå på venteliste i den rekkefølgen søknadene blir mottatt.
 1. c) Opptak av deltakere foretas av en opptakskomité bestående av kursansvarlig og en lærer. Kursansvarlig fatter vedtak om inntak.
 1. d) Tilbud om skoleplass aksepteres ved signering av kontrakten deltakeren får tilsendt etter bekreftet plass. Dersom kontrakten ikke er Utdanningssenter for hundetrenere i hende i signert stand innen gitte frist, vil tilbudet om skoleplass frafalle.

2.3 OPPTAKSKRAV
Det forutsettes at søkere praktiserer hundehold og hundetrening etter lov om dyrevelferd og at han/hun har et ønske om å trene hund med oppdaterte treningsmetoder basert på positiv forsterkning og til en hver tid oppdatert forskning. Tidligere erfaring med arbeid med hund og/eller instruktørutdannelse vil ikke være avgjørende for godkjenning av opptak.
2.3.1 Det formelle opptakskrav
For opptak kreves fullført og bestått treårig videregående opplæring.

2.3.2 Opptak på grunnlag av realkompetanse
Søkere som ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet kan søke om å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er all den kompetansen en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Ved vurdering av realkompetanse må følgende kriterier være oppfylt:

a) Søkerens alder må minst tilsvare normalalderen for fullført videregående opplæring (19 år).

b) Søkeren må ha norskferdigheter som tilsvarer den kompetansen som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i tillegg til engelskferdigheter tilsvarende Engelsk Vg1 studieforberedende eller Engelsk Vg2 yrkesfaglige program.

c) i søknaden må søkeren gjøre rede for de kvalifikasjoner som han/hun ikke kan dokumentere gjennom attester/vitnemål/kursbevis og liknende.

2.4 OPPTAK FOR SØKERE MED UTENLANDSK UTDANNING OG/ELLER ANNET MORSMÅL

a) Søkere med utenlandsk utdanning må ha utdanning/kvalifikasjoner som er tilsvarende kriteriene gitt i § 2.3.1. eller 2.3.2.

b) Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk må tilfredsstille norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanning eller ha bestått Bergenstesten, i tillegg til engelskferdigheter tilsvarende Engelsk Vg1 studieforberedende eller Engelsk Vg2 yrkesfaglige program.

2.5 ANNULLERING AV OPPTAK
Innlandet Hundesenter forbeholder seg retten til å annullere opptak  dersom en deltaker har benyttet seg av falsk dokumentasjon eller opptrådd uredelig. Adgang til annullering foreldes ikke.

 

3. EKSAMEN OG VITNEMÅL

3.1 ADGANG TIL EKSAMEN
Deltakeren gis adgang til å gå opp til avsluttende eksamen etter at han/hun har:

 • utført, levert inn og bestått alt hjemmearbeid
 • faglærers kvittering for gjennomførte øvingsoppgaver på samlingene
 • lest obligatorisk litteratur
 • et oppmøte på minimum 80 % på samlingene
 • betalt studieavgiften

3.2 VARSEL
Dersom deltakeren står i fare for ikke å få gå opp til eksamen skal han/hun varsles så snart som mulig, og innen fire – 4 uker før den praktiske eksamen. Kursansvarlig har ansvaret for å varsle deltakeren og informere om hva deltakeren kan gjøre for å få mulighet til å gå opp til praktisk avsluttende eksamen.

3.3 EKSAMEN
Eksamen er todelt og består av:

 • utføre 1 atferdskonsultasjon
 • holde et 2-timers kurs med teori og praksis

3.4 OPPMELDING TIL EKSAMEN
Alle deltakere som har fått godkjent hjemmearbeidene og øvingsoppgavene, betalt kursavgiften og ikke har ugyldig fravær er automatisk påmeldt til praktisk eksamen.

3.5 SYKDOM ELLER FRAVÆR FRA EKSAMEN
Fravær fra eksamen grunnet sykdom skal dokumenteres med sykemelding fra lege. Dersom deltakeren blir forhindret fra å møte av andre årsaker, som for eksempel alvorlig sykdom eller død i nær familie, må også dette kunne dokumenteres. Fravær som dokumenteres ansees som gyldig fravær. Dersom fraværet ikke dokumenteres ansees deltakeren ikke møtt til eksamen.

3.6 EKSAMENSAVGIFT
Eksamensavgiften er inkludert i kursavgiften, men dersom ny eksamen skal avlegges tilkommer en eksamensavgift på kr 800,-. Ved dokumentert fravær betales ikke ekstra avgift.

3.7 FUSK
Følgende regnes som fusk:

– Innleveringer av arbeid som er laget av andre enn deltakeren selv
– Gjengivelse og/eller sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, materiale som blogger o.l. fra internett, magasiner o.a. som er fremstilt uten kildehenvisning og uten en klar markering av at dette er gjengivelse og/eller sitater.
– Handlinger som tar sikte på å gi deltakeren eller en med-deltaker et uberettiget fortrinn ved eksamen.
– Handlinger som medfører at deltakeren, eller med-deltakers kunnskaper og ferdigheter ikke ville kunne bli vurdert på en upartisk måte.

Listen er ikke uttømmende.

Dersom en deltaker forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller har forsøkt å fuske, kan eksamen annulleres.

Deltakeren kan klage på vedtak om sanksjoner som følge av fusk. Klagen sendes til kursansvarlig som skal vurdere klagen i samarbeid med styret. Dersom klagen blir tatt til følge har deltakeren krav på å gå opp til ny eksamen uten ekstra eksamensavgift innen åtte – 8 uker etter å ha mottatt skriftlig bekreftelse på at klagen er blitt tatt til følge.

3.8 KURSBEVIS
Deltakeren vil få utstedt kursbevis etter at praktisk eksamen er bestått. Kursbeviset skal dokumentere:
– fornavn, evt. mellomnavn og etternavn til deltakeren
– beskrivelse av utdanningens innhold
– tidspunkt for fullført utdanning
– karakter for de ulike hjemmearbeidene som inngår i utdanningen
– karaktersystemet som benyttes

Utstedelse av kursbevis forutsetter at kursavgiften er betalt i sin helhet.

3.9 KLAGE PÅ KARAKTER OG OMSENSUR
Deltakeren har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Krav om dette må fremsettes skriftlig inne tre – 3 uker fra karakteren ble kunngjort dersom begrunnelsen ikke er gitt sammen med karakteren. Krav om begrunnelse må være datert og underskrevet og bør gi en begrunnelse for klagen. Klagen sendes kursansvarlig.

Begrunnelsen skal normalt gis skriftlig innen to – 2 uker etter mottatt skriftlig henvendelse fra deltakeren.
Dersom en deltaker klager på karakterfastsettingen vil en annen lærer gjennomgå arbeidet. Den nye læreren/sensoren skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter som er satt ved ordinær sensur. Karakteren kan justeres både opp og ned i forhold til karakteren som ble gitt i den opprinnelige sensuren. Den nye sensoren setter den endelige karakteren og denne kan ikke omgjøres eller påklages.
Klagebehandlingen kan ta opptil fire – 4 uker og resultatet blir oversendt deltakeren skriftlig.

3.10 KONTINUASJONSEKSAMEN
a) En deltaker som har gyldig fravær på eksamen får tilbud om utsatt eksamen. Utsatt eksamen avholdes innen tre – 3 måneder etter ordinær eksamen. Deltakere som har strøket på eksamen kan ta kontinuasjonseksamen samtidig som den utsatte eksamen. Deltakeren kan gå opp til samme eksamen inntil to – 2 ganger inkludert ordinær første eksamen. Oppmelding til kontinuasjonseksamen gjøres skriftlig til kursansvarlig.

b) Kontinuasjonseksamen avlegges mot en avgift kr 800,-. Deltakere som har fått utsatt eksamen grunnet gyldig fravær kan gå opp til ny eksamen kostnadsfritt

c) Skriftlig søknad om ny eksamen eller kontinuasjonseksamen sendes kursansvarlig.

3.11 SENSUR
a) Eksamen vurderes av en av de eksterne faglærerne i tillegg til en av skolens faste ansatte lærere.

b) Der det benyttes flere sensorer skal det på forhånd være avklart hvem som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren. I de tilfellende hvor det benyttes flere enn en sensor skal følgende system gjelde: 1. sensor er en ekstern faglærer som har det avgjørende ordet dersom det er uenighet om karakteren, 2. sensor er ansatt lærer og må føye seg til avgjørelsen.

 

2. VURDERINGSFORMER

4.1 EMNEVURDERING

4.1.1 Vurdering av obligatorisk hjemmearbeid
I hvert emne gis det et bestemt antall obligatoriske skriftlige og praktiske oppgaver som skal gjennomføres mellom samlingene.

a) Alle hjemmearbeidene må leveres innen de gitte fristene.

b) Ved sykemelding eller annen relevant erklæring (for eksempel ved innkalling til retten, dødsfall/alvorlig sykdom i nærmeste familie), kan deltakeren søke om utsettelse av innlevering. Søknad om utsettelse sendes skriftlig til kursansvarlig senest en – 1 uke før innleveringsfristen. Kursansvarlig fatter skriftlig vedtak om godkjenning/ikke godkjenning av søknaden og setter ny frist for innlevering.

c) For å få utstedt vitnemål og gå opp til praktisk eksamen, må deltakeren ha bestått alle hjemmearbeidene.

d) Vurdering og godkjenning av hjemmearbeidene gjøres av faglærer.

e)) Hjemmearbeidene vurderes bestått/ikke bestått og med bokstavkarakter. Deltakerne får på forhånd vite hvilken vurderingsform som gjelder for den enkelte innleveringen.

f)) Deltakeren får skriftlig begrunnelse for vurdering av hjemmearbeidene. Ved ikke bestått vil deltakeren få anledning til å levere en ny og forbedret oppgave til vurdering. Leveringsfrister for ny vurdering legges ut på den digitale plattformen. Deltakeren har inntil 2 forsøk på å forbedre oppgaven. Resultatet gjøres kjent innen 4 uker etter at ny oppgave er mottatt.

4.2 EKSAMENSVURDERING
Begge eksamensoppgavene vurderes bestått/ikke bestått. Deltakerne vil på forespørsel få en muntlig begrunnelse for karakteren. Dersom oppgaven(e) ikke er bestått vil deltakeren motta en skriftlig begrunnelse.

Karakterskalaen er som følger:

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Viser stor grad av selvstendighet.
B Meget godt Meget godprestasjon som ligger over gjennomsnittet.Viser evne til selvstendighet.
C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

 

5. REGLER FOR HUNDENE SOM ER MED PÅ SKOLEN

Deltakerne har anledning til å ta med egne hund(er) til undervisningen. Følgende regler er gjeldene:

5.1 TRENINGSHJELPEMIDLER
Alle former for fysisk straff, spruteflaske, strupehalsbånd, gå pent i bånd sele, bjeffehalsbånd og andre former for “dressurbånd», og andre former for hjelpemidler som har til hensikt å skremme eller fysisk korrigere hunder er ikke tillatt.

5.2 VAKSINER, SYKDOM OG SMITTSOMME UTØYER
Alle hundene som medbringes på skolens område må være vaksinert i henhold til veterinærs anbefalinger og fri for lus og andre smittsomme utøyer. Ved mistanke om sykdom kontakt veterinær og la hunden være hjemme.

5.3 FORSIKRING
Hundeeier/deltakeren er selv ansvarlig for å ha nødvendig forsikring på sin hund. Utdanningssenter for hundetrenere er ikke ansvarlig for skader som oppstår i skoletiden eller andre aktiviteter mellom samlingene. Skolen forutsetter at studentene tar hensyn til hverandres hunder og følger nødvendige instruksjoner.

5.4 TRENINGSMETODER
Utdanningssenter for hundetrenere tar ikke ansvar for hvilke treningsmetoder den enkelte student velger å bruke og resultatet av disse. Utdanningssenter for hundetrenere bruker og anbefaler kun positive innlæringsmetoder uten noen form for avstraffelse, redsel, smerte og ubehag ref. Lov om dyrevelferd.

5.5 LØPETID
Som hovedregel tas det hensyn til hannhunder dersom en tispe får løpetid. Viser det seg at en hannhund får store utfordringer grunnet løpetid hos tispe med løpetid, er det tispeeier som må la være å ta med hunden på skolen så lenge den har løpetid.

 

6. KONTRAKT

Deltakeren er pliktig til å sette seg inn i reglementet. Reglementet er gjeldende som gjensidig kontrakt ved opptak ved Innlandet Hundesenter.

 

7. KURSAVGIFT OG BETALING

I det kontrakten signeres er påmeldingen økonomisk bindende.

Kursavgift skoleår 2017-18: kr 37 500.

Deltakeren plikter å betale en registreringsavgift/administrasjonsgebyr på kr 3500 som forfaller til betaling innen 14 dager etter at kontrakten er undertegnet. Kursavgiften forfaller 3 uker før skolestart. Registreringsavgiften blir ikke refundert, bortsett fra i de tilfeller skolen avlyser kurset.

Inkludert i kursavgiften er: all stedsbasert og nettundervisning, IT support for Moodle læringsplattform, kompendium fra faglærere, samt undervisningsopplegg på (frivillig) studietur til Tallinn.

Litteratur og annet undervisningsmateriell samt kost, losji og transport er ikke inkludert i kursavgiften.

Den resterende kursavgiften forfaller 3 uker før kursstart.

Det er mulig med inntil fire delbetalinger i løpet av kursets varighet. Det tilkommer et gebyr på kr 150,- pr. delbetaling. Første delbetaling forfaller 3 uker før kursstart.

Ved påmelding senere enn 3 uker før kursstart, forfaller påmeldingsavgift og resterende kursavgift (evt. 1. delbetaling) umiddelbart ved signert kontrakt.

Dersom deltakeren avbryter kurset – uavhengig av årsak -vil innbetalt kursavgift ikke bli refundert. Dersom deltakeren avbryter kurset etter start grunnet sykdom eller annen tungtveiende grunn, må dette dokumenteres av lege. Resterende kursavgift vil da ikke bli innkrevd.

Ved innstilt kurs vil deltakeren få tilbakebetalt kursavgiften inkludert påmeldingsavgiften i sin helhet innen 5 virkedager etter bekreftet innstilt kurs.

AVMELDING FØR KURSSTART

Dersom deltakeren blir for hindret fra å starte på kurset, må deltakeren gi beskjed til skolen så snart som mulig.

Registreringsavgiften refunderes ikke.

NB! Avmelding må skje skriftlig og er ikke gyldig før du får skriftlig bekreftelse på mottatt avmelding. Dersom skriftlig avmelding ikke er gitt, vil deltakeren bli fakturert 1. delbetaling kr 8500.

Ved mer enn 14 dagers forsinket betaling av påmeldingsavgift og kursavgift, skal deltakeren betale renten i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr. 100, og purring vil bli sendt.
Det vil påløpe et purregebyr på kr 50,-. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter at purring er sendt, vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven av 13.05.88 nr. 26 med forskrift fastsatt i kongelig resolusjon av 14.07.89.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial