Logo Innlandet Hundetrenerutdannelse

KURSPLAN

2017 – 2019

HUNDETRENER MED SPESIALFELT
ATFERD OG PROBLEMLØSNING

1,5 år

 

Her er vår kursplan med all informasjon om hva du vil lære i hvert enkelt emne, arbeidsmengde, opptakskrav og alt av informasjon om utdannelsen. Om ønskelig kan du også få dette dokumentet sendt på mail i pdf format.

 

1. Innledning

Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere har som formål å utdanne godt kvalifiserte hundetrenere med fokus på hundens atferd og hjelpe hundeeiere som opplever at hunden har atferdsproblemer. Utdannelsen fordyper seg i tema atferd og problemløsning, der deltakeren skal få kunnskap og forståelse for hvorfor problematferd oppstår, hva som er årsaken til ulike atferder, og hvordan en kan både forebygge, redusere/trene bort uønsket atferd.

Etter endt utdannelse skal deltakerne:

1. Være i stand til å veilede og instruere hundeeiere i praktisk hundetrening i hverdagsferdigheter, sosialisering, miljøtrening og grunnleggende trening av hund på kurs for valper, unghunder, voksen hund og seniorhund, med det mål å trene og oppdra hunden i tråd med hunders naturlige atferd og behov, og dermed redusere risiko for problematferd.

2. Være i stand til å veilede og instruere hundeeiere om hvordan en trener bort/reduserer problematferd som er forårsaket av stress, frykt, angst, erfaringer, arv og miljø.

Utdanningen inneholder praktisk og teoretisk undervisning innenfor fagene etologi, hundens helse og anatomi, hundens naturlige språk og atferd, læringsteori, pedagogikk, veiledning og gründervirksomhet. Utdanningen legger vekt på at alle fagene er en innføring i grunnleggende kunnskap.

Utdanningen er samlings –og nettbasert deltid over ca. 1,5 år (17 md). Vi har helgesamlinger hver 4 – 7 uke, til sammen 15 samlinger i tillegg til nettundervisning mellom samlingene.
Vi holder utdannelsen ved to avdelinger: Skedsmo i Akershus og Ringsaker i Hedmark. Hovedundervisningssted er på Skedsmo og flere fellessamlinger foregår her.

Store deler av kurset vil bestå av praktisk trening med hund og observasjon av hundenes atferd, både med veileder på samlingene og som hjemmearbeid. Utdannelsen er basert på positiv forsterkning og til enhver tid oppdatert evidensbasert forskning på hund og atferd.

1.2 Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot de som ønsker å jobbe med hund profesjonelt og som har en sterk interesse for hundens naturlige atferd, språk og treningsmetoder basert på ny forskning og

positiv forsterkning. Studiet passer også godt for de som allerede utøver hunderelaterte yrker (instruktør, dyrepleier/assistent, hundelufter og drivere av hundepensjonat, hundepass o.l.) og som ønsker seg mer kunnskap om hund der forebygging og behandling av problematferd står i fokus.

Opptakskriteriene baseres på fullført videregående skole VG 1, 2 og 3 og  realkompetansevurdering. Søkeren må blant annet gjøre rede for sin etiske innstilling til hundetrening og hundehold samt vilje til å gjennomføre kurset og et ønske om å jobbe profesjonelt innen yrket.

Deltakeren må ha egen hund, eller kunne vise til tilgang på egen hund å trene på og mellom samlingene.

1.3 Skolens faglige miljø

Fagmiljøet ved skolen representerer pedagoger, hundetrenere, faglærere og eksterne forelesere med bred kunnskap og erfaring innen etologi, atferd, hundetrening og helse.

Skolen har 3 faste lærere som følger deltakerne gjennom hele utdannelsesløpet, i tillegg til et større antall eksterne faste –og gjesteforelesere.

Skolens lærere og forelesere har i tillegg til undervisningserfaring mye praktisk erfaring i sine respektive yrker.

Disse vil følge deltakerne gjennom utdanningsløpet:

Lisbeth Borg de Waard
Tidligere høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, MA i Internasjonal Politikk og BA i Business Administrasjon og innehaver av Innlandet Hundesenter.

Carina Josefine Thorbjørnsdatter Iversen
Utdannet allmennlærer og innen spesialpedagogikk (5 år). Jobber til daglig som hundetrener hos Innlandet Hundesenter. Utdannet hundetrener med fokus på atferd og problemløsning ved Innlandet Hundesenter, godkjent rallyinstruktør i Norsk rallylydighetsklubb og godkjent Røde Kors instruktør for besøksvenn med hund.

Johnas Christensen
Utdannet og jobbet som leder og instruktør i forsvaret, brannmann, ambulansemedarbeider, skipatrulje og brefører. Utdannet hundetrener ved Innlandet Hundesenter og erfaring med arbeid med hund i forsvaret.

 

2. Omfang, læringsmål og arbeidsmengde

Deltidsutdanning over 17 md og inkluderer 15 helgesamlinger (lørdag og søndag), samt forelesninger på nett. Arbeidsmengden inkludert undervisning på samlingene, nettsamlinger, obligatorisk hjemmearbeid og eksamen er 600 timer.

Samlinger:                                                       210 timer
Forelesninger på nett:                                    30 timer
Obligatorisk hjemmearbeid inkl. lesing:   360 timer

Utdannelsen har en høy grad av selvstudium og deltakerne må være forberedt på å sette av gjennomsnittlig 5 timer i uken til egenarbeid.

 

Emner:

Hundetrener med fokus på atferd og problemløsning                                                                                               

 

Innføring i etologi, rasekunnskap og hundens språk ·         Etologi

·         Hundens språk og atferd

·         Rasekunnskap

·         Hundens sanser

·         Observasjonsteknikk

Innføring i helse og anatomi ·         Hva påvirker hundens fysiske og psykiske helse

·         Symptomer på sykdomsrelatert atferdsproblemer

·         Innføring i anatomi

·         Stell av hund

Hundetreneryrket ·         Gründervirksomhet: forretningsplan, budsjett, markedsføring og service

·         Motivasjon og mestring i eget arbeid

·         Skriftlig kommunikasjon

·         Etisk utøvelse av hundetreneryrket og i hundehold og hundetrening

·         Etikk i arbeidslivet

Atferd, problemløsning og veiledning ·         Innføring i stressrelatert atferd: hva og hvorfor

·         Innføring i hva som skjer i kroppen under stress

·         Atferdsproblemer og løsninger

·         Stress og stressreduserende behandlinger

·         Frykt, usikkerhet og aggresjon

·         Forebygging av problematferd for
valpen, unghunden, voksen hund og seniorhunden

·         Veilederrollen og praktisk veiledning

·         Rapportskriving

Hundetrening og instruksjon ·         Læringsteori og læringspykologi

·         Praktisk trening av ferdigheter med hund m/instruktører

·         Pedagogikk og didaktikk

·         Nesearbeid og mental stimulans

 

Læringsmål

Etter endt utdanning skal deltakeren ha:

 • kunnskap om hundens opprinnelse, utvikling, instinkter, sanser, språk og atferd i dens naturlige miljø
 • kunnskap om fysiologiske og etologiske begreper som gjelder genetiske og hormonell bakgrunn for atferd og biologiske mekanismer hos hunder
 • kunnskap om årsaker til stress, frykt og aggresjon
 • kunnskap om hundens anatomi, og hva som kan påvirke hundens psykiske og fysiske helse
 • kunnskap om symptomer på sykdomsrelatert atferd og kjennskap til at det finnes ulike behandlingsmetoder slik at man kan henvise hundeeiere til videre utredning hos kyndige fagfolk
 • kunnskap om normal og avvikende atferd og hvordan ulike treningsmetoder påvirker atferden og velferden til hunden
 • kunnskap om læringsteori på hund og praktisk trening av hverdagsferdigheter med ulike metoder basert på positiv forsterkning
 • kunnskap om ulike veiledningsmetoder for hundeeiere og kartleggingsverktøy for utredning av hundens atferd
 • kunnskap om pedagogisk og didaktisk teori for gjennomføring av kurs for hundeeiere og praktisk hundetrening
 • innsikt i relevant lov- og regelverk om dyrevelferd og Mattilsynets anbefalinger for hundehold, samt lov- og regelverk knyttet til å starte eget foretak

 

Etter endt utdanning skal deltakerne kunne:

 • anvende sin faglige kunnskap om pedagogikk og hund for å veilede hundeeierne og hjelpe hunder med problematferd som karakteriseres som «hverdagsproblemer», som eksempelvis separasjonsangst, bjeffing, trekke i bånd og utagering på tur
 • anvende sin faglige kunnskap om trening av hund basert på oppdatert forskning og læringsteori for å holde grunnleggende kurs for valper, unghunder og voksne hunder innen hverdagsferdigheter og mental aktivisering, samt teoretisk undervisning om hundens språk og atferd
 • gjenkjenne symptomer på atferd relatert til mulig smerte og/eller sykdom og henvise til videre utredning hos veterinærer og andre behandlere.
 • finne relevant informasjon og fagstoff knyttet til sitt arbeid med praktisk hundetrening og atferd hos hund
 • bruke sin kunnskap til å skape gode relasjoner til kollegaer i bransjen og egne kunder
 • opprette og drive eget foretak som hundetrener
 • kartlegge egen arbeidssituasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for oppdatering av egen kunnskap

 

Etter endt utdanning skal deltakerne mestre følgende:

 • beskrive og forklare begreper og prosesser som forårsaker stress, frykt og aggresjon hos hunder
 • evaluere og reflektere over egne treningsmetoder og vurdere eget behov for videre utdanning
 • forstå yrkets betydning for samfunnet og for hunders velferd
 • reflektere over etiske prinsipper om hundehold i forhold til relevant lov- og regelverk og i forhold til ulike treningsmetoder
 • bygge relasjoner og samarbeide med kolleger, relevante fagmiljøer og kunder og sørge for gode rutiner for kvalitetssikring av eget arbeid og rutiner
 • utføre atferdskonsultasjoner og holde grunnleggende hundekurs med fokus på forebygging av problematferd og innlæring av hverdagsferdigheter med ulike metoder bygget på positiv forsterkning
 • drive og utvikle eget foretak som hundetrener i tråd med etiske prinsipper om hundehold, dyrevernsloven og aktuelle lover og regler i forhold til offentlige instanser

 

3. Organisering av utdanningen

Skolen har to avdelinger: Ringsaker og Romerike. Hovedavdelingen er på Leirsund i Skedsmo kommune der vi har egen treningshall.

Skolen settes opp både i våre lokaler på Rudshøgda (Ringsaker) og på Leirsund v/Lillestrøm. Det vil være 4 fellessamlinger på Lillestrøm. Mellom samlingene er det nettundervisning og  egenarbeid inkludert praktisk øvelse i observasjon og trening av hund, i tillegg til obligatorisk lesning og hjemmearbeid.

Det er lagt stor vekt på veiledning gjennom hele utdanningen med god tilgang til lærerne.

Vi bruker en felles nettplattform, Moodle for vår undervisning. Her får du enkelt oversikt over kursinnhold og dine oppgaver og hjemmearbeider.

Opplæring i Moodle vil bli gitt via nettundervisning i begynnelsen av kurset, og du får tilgang til IT support gjennom hele kurstiden.

3.1 Studietur

Vi mener at erfaring er viktig når vi jobber med hund. Også erfaringer om hund og hundehold andre steder enn i Norge, så derfor tilbyr vi studietur til Tallinn der vi også holder hundetrenerutdannelsen.

Her vil du lære mer om hvordan trening blir gjort andre steder og utvikle perspektivet om hundehold og hundetrening. Vi har mye å lære av hverandre, og du får mulighet til å knytte verdifulle kontakter med andre hundetrenere.

Studieturen er frivillig og transport, opphold og kost må bekostes av den enkelte deltaker. Seminaret og arrangementet er gratis for alle. Vi har 3 dager i Tallinn der vi besøker hundeskoler og observerer deres kurs, om mulig – er med på konsultasjoner og  besøker et shelter. I tillegg vil det bli et seminar med interessante tema og mulighet for å møte elevene i Estland for utveksling av erfaringer og treningstips.

Prisen varierer iht. flybilletter og hvilken type overnatting dere ønsker. Estimert kostnad for reise og overnatting på 3 stjerners hotell er fra kr 2500.

Informasjon om studietur vil bli gitt i startet av skoleåret.

 

4. Oppbygging og emnenes relevans i utdanningen

Grunnleggende kunnskap om hund, atferd og språk
Emnet skal legge et godt grunnlag for forståelse av hundens historie og opprinnelse, atferd og instinkter. Det er lagt spesiell vekt på kunnskap om hundens språk (dempende og avstandsøkende signaler) og trening i å observere disse signalene for en bedre forståelse av hva hundene kommuniserer til hverandre og til oss. I tillegg vil deltakerne få kunnskap om de ulike behovene hos forskjellige hunderaser og kunnskap om hundens sanser, hva slags funksjon de har og hvordan de påvirker hunden.

Innføring i helse og anatomi
I dette emnet vil deltakerne lære om hundens anatomi og helse. Emnet skal gi deltakerne en innføring i stell av hund, hva som kan påvirke hundens psykiske og fysiske helse, og når det skal anbefales å henvise hunden til veterinær eller andre behandlere. Emnet er også ment å gi deltakerne en større innsikt i viktigheten av samarbeid med veterinær og andre som arbeider med hundens helse.

Atferd, problemløsning og veiledning
I dette emnet lærer deltakerne årsaken til ulike problematferder som frykt, usikkerhet og stress, og hvordan vi behandler og forebygger problematferd karakterisert som «hverdagsproblemer». Eksempler på disse er bjeffing, utagering, aggresjon, problemer med å gå pent i bånd og passering, separasjonsangst og naturlig valpe- og unghundatferd som kan resultere i mer varig problematferd, og som av mange oppfattes som unormal atferd.

En naturlig del av atferdskonsultasjoner er kunnskap om hvordan man veileder på en god måte. Emnet inkluderer en innføring i veiledningsmetodikk og rapportskriving. Vi vektlegger praktisk trening, og deltakerne skal ha praktisk øving av gjennomføring av konsultasjoner og observasjoner sammen med veileder. Disse øvingene er obligatoriske og deltakelse skal bekreftes og godkjennes av veileder/faglærer. I tillegg skal deltakerne utføre obligatorisk hjemmearbeid der deltakerne på egenhånd skal holde konsultasjoner mellom samlingene.

Hundetrening og instruksjon
I dette emnet lærer deltakerne om relevant læringsteori for hund og menneske, metoder for instruksjon av hundeeier samt en innføring i pedagogikk med vekt på voksenpedagogikk. Dette for at deltakerne skal få kunnskap om hvordan de legger opp kurs som gir best mulig utbytte både for hundeeier og hund.

Deltakerne lærer om ulike former for nesearbeid og mentale aktiviteter, samt ulike metoder for å trene inn praktiske hverdagsferdigheter som innkalling, gå pent i bånd, «sitt» og «bli» o.l. Deltakerne vil få anledning til å trene med ulike hunder, og praktisk trening i å instruere hverandre og andre hundeeiere. I tillegg får deltakerne en innføring i hvordan en planlegger og holder foredrag. Hjemmearbeidet vil bestå i blant annet i at deltakerne filmer sin egen trening, begrunner hvilke metoder de bruker og reflekterer over disse.

Hundetreneryrket (nettforelesninger)
Emnet gir en innføring i lover og regler med hensyn til skatt, avgifter og moms i forhold til oppstart og drift av eget foretak. Emnet gir i tillegg en innføring i hvordan en setter opp et budsjett og en forretningsplan, i tillegg til en innføring i markedsføring og skriftlig kommunikasjon. Etter avsluttet emne skal deltakerne være i stand til å finne relevant informasjon som trengs i en gründerfase.
I emnet inngår også tema etikk og hundetreneryrket hvor vi tar for oss lov om dyrevelferd (LOV-2009-06-19-97) og Mattilsynets retningslinjer for hundehold. Skolen legger stor vekt på å utdanne studentene til å kunne gå rett i arbeid etter endt utdannelse.
 

 5. Kontinuitet i utdanningen

 • I alle emnene refereres det til samme lovverk og etiske prinsipper i hundehold og hundetrening.
 • Utdanningen baserer seg på samme metode for hundetrening; operant betinging og positiv forsterkning.
 • Utdanningen har gjennomgående fokus på oppdatert forskning på hund og atferd og inviterer gjesteforelesere fra ulike hunderelaterte miljøer og med høy profesjonell anseelse som holder seg oppdatert på ny forskning innen hund og atferd.
 • Gjennom utdanningsløpet vil deltakerne få kjennskap og innsyn i samme type problemstillinger sett ut i fra ulike vinkler.
 • Deltakerne vil få praktisk øving i ulike treningsmetoder for samme atferdsproblematikk og for innlæringsmomenter i praktiske hverdagsferdigheter hos hundene. Dette for å gjøre deltakerne kjent med at det er flere måter å trene på innen samme metode basert på positiv forsterkning (uten straff).

 

6. Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Læringsmetodene er varierte og det legges vekt på elevenes aktive deltakelse. Deltakerne skal gjøres i stand til å omsette teori til praktiske ferdigheter, og utdannelsen og læringsaktivitetene vil tilsvare de oppgavene som deltakerne kan tenkes å møte etter endt utdanning.

I hundetreneryrket kreves det evne til å arbeide selvstendig i møte med hundeeierne, samtidig som en må kunne utvise gode samarbeidsevner med kolleger. Undervisningsformene og læringsaktivitetene er utformet slik at deltakerne skal være i stand til å legge opp og utføre egnede kurs og konsultasjoner på egen hånd.

Gjennom utdanningsløpet vil deltakerne bli en del av en læringskultur der deres egen refleksjonsevne og deres egne ferdigheter og erfaringer utvikles og bearbeides sammen med undervisningspersonellet, veilederne og medelevene. Deltakernes evne til å ta ansvar for egen læring og aktivt medvirke til egen læring er viktig gjennom utdanningsløpet.
6.1 Kunnskapsbasert praksis

Utdanningssenter for hundetrenere AS bruker modellen kunnskapsbasert praksis som et av våre fundamenter for læring og metode i undervisningen. Metoden blir ofte brukt blant helsepersonell da metoden er med på å lære hvordan en finner frem til den beste tilgjengelige kunnskapen basert på forskning, og å kunne anvende informasjonen til pasientens beste. Vi ser klare paralleller til hundetreneryrket der behovet og viktigheten for å kunne analysere, vurdere og gi kvalifiserte råd til hundeeiere basert på forskning er stor.

6.2 Deltakernes ansvar for egen læring

Det er forventet at deltakerne er aktiv i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen innsats og læring. Videre skal deltakerne være aktiv i forhold til veiledningsprosessen og innhente den veiledningen den enkelte har behov for av skolens veiledere og faglærere. Deltakerne må vise initiativ, være faglig engasjert og ta ansvar for egen og andres læring både i teoretiske og praktiske fag.

6.3 Undervisningsmetoder

Følgende arbeidsmetoder vil bli brukt:

6.3.1 Lærerstyrte forelesninger og praktiske oppgaver

På samlingene er det klasserombasert undervisning med faglærere og eksterne forelesere kombinert med praktiske oppgaver som eksempelvis instruksjon og veiledning i gruppe og på egen hånd. På samlingene vil deltakerne også utføre praktiske oppgaver og observasjonsoppgaver sammen med faglærere.

6.3.2 Selvstudier
I selvstudier inngår lesing av obligatorisk litteratur, bruk av elektroniske læremidler og trening med hund. Noe av dette skal filmes, og deltakerne skal begrunne valg av metoder og reflektere over egen læring.

6.3.3 Gruppearbeid
På samlingene vil noe av aktiviteten være diskusjonsgrupper som brukes til debatt om ulike tema. Her vil deltakerne ha anledning til å dele hverandres erfaringer relatert til emnene som diskuteres.

6.3.4 Oppgaveløsning
Praktiske og teoretiske øvingsoppgaver vil bli gitt både på samlingene som del av hjemmearbeid.

Obligatoriske oppgaver og øvingsoppgaver gir grunnlag for å kunne delta på eksamen.

6.3.5 Praktiske øvingsoppgaver
Praktiske oppgaver og trening, både på samlingene sammen med lærere og veiledere og hjemme på egen hånd, vil gi deltakerne mulighet til å øve på det de har lært og vurdere og evaluere sin egen evne til å gjøre teori om til praktisk utførelse.

6.3.6 Praktisk observering av hundens språk og atferd med og uten veileder.
Deltakerne skal uføre observasjonsoppgaver sammen med veileder og på egenhånd og i grupper på samlingene. Oppgaver vil også bli gitt som hjemmearbeid der deltakerne skal observere et gitt antall hunder, og gjengi hva de observerer og reflektere over disse observasjonene.

6.3.7 Praktisk trening av hunder
På samlingene vil deltakerne trene hunder under veiledning av instruktører. Deltakerne vil få anledning til å prøve ut ulike treningsmetoder i praktisk trening av hverdagsferdigheter som innkalling, gå pent i bånd, passeringstrening, «sitt», «ligg» ro-trening og liknende.

6.3.8 Praktisk instruksjon
På samlingene vil deltakerne få veiledning av faglærer, samt kollegaveiledning av medelever i hvordan de utfører praktisk instruksjon av hund og eier.

6.3.9 Praksis i å holde foredrag
Deltakerne skal holde presentasjoner og foredrag foran klassen for å få trening i å undervise foran en gruppe med tilhørere. Dette er viktig for å kunne utvikle og opparbeide egen selvtillit som er nødvendig for å formidle kunnskap på en effektiv måte.

6.3.10 Utføre konsultasjoner med og uten veileder
Deltakerne vil få praktiske oppgaver hvor de øver på hverandre og på ukjente hundeeiere og hunder som skolen inviterer for praksis til deltakerne. Disse oppgavene vil bli veiledet tett av faglærer og veileder.

I tillegg skal deltakerne mellom samlingene planlegge, utføre og evaluere egne selvstendige konsultasjoner. Disse konsultasjonene kan utføres med klienter som studenten allerede er kjent med (venner og familie).

6.3.11 Filme egen trening med hund og evaluere treningen
Hjemmearbeid vil bestå i å filme trening av hund og i etterkant vurdere og reflektere rundt egne treningsmetoder for å bli mer bevisst på hvordan treningen påvirker hunden.

6.3.12 Hjemmearbeid: skriftlige og praktisk oppgaver og refleksjonsnotater.
I løpet av utdanningen vil deltakerne få ulike teoretiske og praktiske oppgaver som hjemmearbeid. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før deltakerne kan gå opp til avsluttende eksamen.

 

7. Samlet litteraturliste for hele utdannelsen

OBS! Det kan bli foretatt noen mindre endringer i litteraturlisten før skolestart. Endelig liste vil bli gitt deltakerne før første samling.

Addams, J. & Miller, A. (2012). Between dog and wolf: Understanding the connection and the confusion (s. 20–63). Wenatchee, WA: Dogwise. ISBN 9781617810558

Beckoff, Mark (2010). Dyrenes følelsesliv. Kongsberg: Huldra. ISBN: 9788299753432

Eaton, B. (2017). Dominans og lederskap, sant og usant. Huldra. ISBN: 9788299753487

Hallgren, A. (2011). Alfasyndromet: om ledarskap och rangordning hos hundar (kap 1 og 2, s. 6-19). Tyresö: Dogma. ISBN 9789163380082.

Hallgren, A. & Wigforss, S. (2015). Ethics and ethology for a happy dog (s. 27-135). Richmond, UK: Cadmos. ISBN 9780857880178

Rugaas, Turid (2014). Bjeffing – språket som høres. Kongsberg: Huldra. ISBN 788299753449

Rugaas, Turid (2016). På talefot med hunden. Kongsberg: Huldra. ISBN 9788292189436

Mostue, T. (2016). Dyrlegens håndbok hund (s. 14–34, 74–76, 79–100, 238–239). Oslo: Kagge. ISBN 9788248916161

Hovi, A. (2008). Kunden er sjefen! (s. 80–137).  Oslo: Kolofon. ISBN 9788230004357

Lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 (2015). Hentet fra https://lovdata.no/

Mattilsynet (2014): Tilsynsveileder hund. Hentet fra http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__hund.16904/binary/Tilsynsveileder%20-%20hund

Bailey, J.S. & Burch, M.R. (1999). How dogs learn (Kap. 4 og 15). Hoboken, NJ: Wiley. ISBN 9781630260392

Hallgren, A. (2014). Stress, angst og aggresjon hos hunder. Oslo: Pegasus. ISBN 9788244201360

Hallgren, A. (2016). Nyckeln til lycka. Att motverka social stress hos hundar. Stockholm: AH Books. ISBN 798163906169

Lowry, Rosie (2015). Hundens tause språk. Kongsberg: Huldra. ISBN 9788299753456

Rugaas, T. (2008). Hva gjør jeg når hunden drar i båndet? Melhus: Canis ISBN 9788292189443

Scholz, M. & von Reinhardt, C. (2007). Stress in dogs (s. 6–58). Wenatchee, WA: Dogwise. ISBN 9781929242337

Vanfleet, R. (2013). The human half of dog training (s. 7–90, 128–141). Wenatchee, WA: Dogwise. ISBN 9781617811036

Waard, L. B. de, (2015). Instruksjonshåndboken for hundetrenere. Dokka: Land Trykkeri ISBN: 9788230330982

 

Anbefalt litteratur

Hallgren, A. (2009). Problemhund og hundeproblemer. Strandby: Tro-fast. ISBN: 9788790828196

Aarrestad, A. &  Linnrud, S. (2013). 100 % positiv problemløsning. Melhus: Canis. ISBN 9788292189580

Bailey, J.S. & Burch, M.R. (1999) How dogs learn (kap. 1–11, 13, 14 og 15). Hoboken, NJ: Wiley. ISBN 9781630260392.

Donaldson, J. (2007). Kulturkollisjonen mellom hund og menneske. Melhus: Canis. ISBN 9788292189245

Hallgren, A. (2011). Lykkelige lydige hunder. Oslo: Schibsted. ISBN 9788251655224

Raaheim, A. (2013). Råd og tips til deg som underviser. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 788205443532

Risan, L., Christophersen, M., Enli, G. Eriksen, S. og Tkachenko, E. (2009). Håndbok for ferske forelesere. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215015484

 

8. Vurdering

Vurdering tar utgangspunkt i overordnet læringsutbytte og skjer gjennom løpende underveisvurdering og sluttvurdering.

Underveisvurderingen skjer gjennom både muntlig og skriftlig tilbakemeldinger. I tillegg vil deltakernes egeninnsats, aktive deltakelse og samarbeidsevne inngå i en helhetlig vurdering av den enkeltes kompetanse.

Det stilles krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene for at deltakerne skal kunne få vurdert hjemmearbeid og praktiske øvinger og kunne delta på avsluttende eksamen.

Utdanningen har benytter seg av følgende vurderingsformer:

 • Hjemmearbeid
 • Avsluttende eksamen

Vurderingsform:
Hjemmearbeid: karakterskala A – F og bestått/ikke bestått
Praktisk avsluttende eksamen: bestått/ikke bestått

8.1 Kontinuasjon

Dersom deltakeren ikke får bestått en eller flere av hjemmeoppgavene vil han/hun få anledning til kontinuasjon (ny innlevering) inntil to – 2 ganger. Innleveringsfrist for ny og forbedret oppgave er tre – 3 uker etter opprinnelig innleveringsfrist.

8.4 Klage

Deltakerne har rett til å klage på vurderingen av hjemmeoppgavene og eksamen. Ved klage kan deltakeren be om å få sin oppgave gjennomgått av ny lærer. Dette gir dog ingen garanti for endring av karakter.

 

9. Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må deltakerne ha minimum 80 % fremmøte på samlingene, alle praktiske øvinger på samlingene må være kvittert for, og alt hjemmearbeid må være innlevert og bestått.

Eksamen er todelt og består av:

 • Innlevering av rapport og refleksjonsnotat fra en veiledning for problematferd
 • Å holde et kurs inkludert teoretisk og praktisk undervisning for en gruppe på 4 hundeeiere og hunder.

Begge eksamensinnleveringene vil bli vurdert av to av lærere.

9.3 Vurderingsform

Vurdering av hjemmearbeid vil være bokstavkarakterene A – E for bestått og F for ikke bestått. Karakterskalaen er som følger:

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Viser stor grad av selvstendighet.
B Meget godt Meget godprestasjon som ligger over gjennomsnittet.

Viser evne til selvstendighet.

C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

 

Utdanningssenter for hundetrenere AS og Innlandet Hundesenter
01.03.2017

 Logo Innlandet Hundetrenerutdannelse

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial